land in een zodanige positie verkeert dat die toestand niet meer houdbaar blijkt en geen andere oplossing voorhanden is, kan een de- of revaluatie van de desbetreffende valuta worden overwogen. Een verzoek hiervoor moet echter bij het IMF aanhangig worden ge maakt en het zal slechts in zeer bijzondere ge vallen onder nader omschreven voorwaarden worden goedgekeurd. Pas als de moeilijkhe den in een bepaald land van structurele aard blijken, kan toestemming voor re- of devalua tie worden gegeven bijvoorbeeld aan landen met een al jaren voortdurend groot betalings balansoverschot, dat op vrijwel geen enkele wijze blijkt te kunnen worden opgeheven. Een revaluatie zou wellicht dan de enige oplossing zijn. Een dergelijke revaluatie kan in bepaalde omstandigheden ook door de speculaties min of meer worden afgedwongen. In Duitsland bij voorbeeld was men het er intern nog geens zins over eens dat revaluatie het enige ge neesmiddel was. Buitenlandse speculanten ga ven de voorstanders echter een klemmend ar gument in handen. Voor enorme bedragen werd de centrale bank in Duitsland in de afge lopen maanden gedwongen dollars van buiten landse aanbieders af te nemen tegen de over eengekomen interventiekoers. De centrale

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 43