Geld- en kapitaal markt Als gevolg van de vennootschapsbelastingbe talingen is de oktobermaand zo niet de krapste maand dan toch in ieder geval telkenjare de maand met de grootste spanningen op de geld markt. De afgelopen maanden was men eigen lijk al geheel vertrouwd geraakt met een zeer krappe positie op deze markt. Alle hoop op enige verlichting, althans op korte, te over- ziene termijn, was opgegeven. Speculaties rond de gulden De ontwikkeling in oktober verliep geheel an ders dan men verwachtte: de geldmarkt is zeer snel geheel omgeslagen van uiterst krap naar uitgesproken ruim. De oorzaak hiervan moet geheel gezocht worden in de internationale speculatie op een revaluatie, opwaardering, van de Nederlandse gulden. 'Bretton Woods' Laten wij in gedachten even teruggaan naar het jaar 1944, toen te New Hampshire (Verenigde Staten) in een hotel genaamd 'Bretton Woods' door een groep landen het Internationale Mo netaire Fonds (IMF) werd opgericht, dat zich tot voornaamste doel stelde de wisselkoersen te stabiliseren. Uiteindelijk werd overeengeko men, dat van elke valuta van elk deelnemend land een 'pariteit', een gelijkheid, zou worden vastgesteld ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De dollar op zijn beurt was gebonden aan het goud omdat de Amerikaanse regering voor het goud een prijs van 35 dollar perounce fijn goud had vastgesteld. Daarmee was dan tevens een vaste verhouding ontstaan tussen het goud en bedoelde vrij verhandelbare va luta's. Voorts werd overeengekomen dat de centrale banken van de deelnemende landen zich zou den verplichten in te grijpen als de koers van hun valuta's méér zou afwijken van de pariteit dan tevoren was overeengekomen pro cent). Voor de Nederlandse gulden bijvoor beeld is de pariteit ten opzichte van de dollar thans bepaald op 3,62, waarbij een maximale afwijking naar boven en naar beneden resul teert op 3,6475 en f 3,5925. Laatstgenoemde koersen worden de interventiepunten ge noemd. Indien de koers van de gulden een van beide punten bereikt, is de Nederlandsche Bank krachtens overeenkomst verplicht in te grijpen en zelf op de valutamarkt dollars te ko pen of te verkopen om daardoor een verdere afwijking van de koers te voorkomen. Door deze overeenkomst werd een zekere waardevastheid en stabiliteit van de diverse valuta's gewaarborgd en werd het vertrou wen in de valuta's vergroot, hetgeen de inter nationale handel ten goede kwam. Slechts - en dit blééf een onzekerheid - als een bepaald 587

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 41