Hilvarenbeek Burgemeester Meeuwisse van Hilvarenbeek stelde op 1 oktober 1969 het nieuwe bijkantoor van de boerenleenbank Hilvarenbeek te Biest- Houtakker in gebruik. Dat de bank een belang rijke plaats inneemt in de westelijke Kempen, blijkt uit haar balanstotaal van 20 miljoen gul den. Huissen Op 25 oktober 1969 werd het verbouwde hoofdkantoor van de boerenleenbank Huissen in gebruik genomen. Na de opening volgde een informele bijeenkomst, waarin districtsdi recteur Joosten namens de centrale bank ge lukwensen aanbood. Leeuwarden e.o. In het winkelcentrum 'Stephenson' in de woon wijk Nijlan opende de boerenleenbank Leeu warden en omstreken een nieuw hoofdkantoor. Burgemeester Brandsma verrichtte de officië le opening. In de boerenleenbankkrant, uitge geven ter gelegenheid van de opening, wenst burgemeester Brandsma de boerenleenbank geluk namens de gemeente. Hij schrijft: 'Was de bank vroeger, althans in het oog van de gewone man, een financieel paleis, dat slechts dooreen aantal uitverkorenen kon worden be treden, nu is het bankbedrijf er voor iedereen'. Langenboom Burgemeester Hofmans van de gemeente Mill opende de boerenleenbank Langenboom door het verzilveren van een cheque. De heer C. van Bakel kreeg zilver opgespeld omdat hij zestig jaar in dienst van de bank werkzaam is geweest. Loosduinen De boerenleenbank Loosduinen opende op 20 oktober 1969 haar zesde vestiging. Het goed geoutilleerde gebouw voldoet geheel aan de wensen van een steeds groter wordende cliën tenkring. Luttenberg Op 28 oktober 1969 vierde de boerenleenbank Luttenberg haar 50-jarig bestaan. Burgemees ter Ganzeboom van Raalte schetste in zijn toe spraak de ontwikkeling van de bank van echte plattelandsbank tot een moderne bankinstel ling. Hij wees op de sanering van de landbouw in de Achterhoek, waartoe de boerenleenbank Luttenberg in belangrijke mate heeft bijge dragen. Afdelingsdirecteur Roncken was aan wezig namens de centrale bank. Oud-kassier de heer Timmer ontving een gouden medaille. Zilver kregen de heren: Kortstee, Nijkamp, Heuven en Van Dartel. De heren Veldmate, Kruitbos, Mol, Reinink, Vierlink, en Holtmaat ontvingen brons. Nootdorp De boerenleenbank Nootdorp telt, na het in gebruik nemen van haar nieuwe bijkantoor aan het Frederik Hendrikplein in Den Haag, vier vestigingen. Gezien de expansie van de boerenleenbank Nootdorp gedurende de laat ste jaren, zal deze vierde vestiging beslist niet de laatste zijn. 584

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 38