en daar De boerenleenbank en het culturele leven In de laatste jaren zijn tussen boerenleenban ken en een aantal schouwburgen in Nederland contacten ontstaan, die van wederzijds nut blijken te zijn. De groeiende belangstelling voor culturele ge beurtenissen, ook in kleinere plaatsen, maakt het voor de schouwburgen aantrekkelijk te kunnen beschikken over voorverkooppunten die door veel mensen worden bezocht en waar de gelegenheid is de bezoekers kennis te laten nemen van de programma's. De boerenleen banken zijn in staat en ook bereid aan deze behoefte van de schouwburgen tegemoet te komen, omdat daardoor een ruimere bekend heid kan worden gegeven aan de sfeer waarin de boerenleenbanken werkzaam zijn. Begin november hebben de boerenleenbanken in Limburg en in het oostelijk deel van Noord- Brabant een stap in deze richting gezet. In ge zamenlijk overleg is tussen de schouwburgen in Maastricht, Heerlen, Sittard, Venlo en Ven- ray met alle boerenleenbanken in Limburg en een aantal boerenleenbanken in oostelijk Bra bant een regeling tot stand gekomen, waarbij deze boerenleenbanken optreden als voorver kooppunt voor alle genoemde schouwburgen. Daarmee beschikt elke schouwburg over ruim 200 voorverkooppunten. Ter voorbereiding van de inschakeling van de boerenleenbanken hebben de schouwburgen instructie-bijeenkomsten georganiseerd, waar bij in een prettige sfeer de gang van zaken bij de publiciteit en de voorverkoop van plaats bewijzen is uiteengezet en waardoor de toe komstige voorverkopers een kijkje hebben ge kregen achter de schermen van het schouw- burgbedrijf. Beide partijen bleken duidelijk te zijn gesteld op eikaars bijdrage in het dienst betoon aan de gemeenschappelijke cliënten. Verhoging woningbouwsubsldies De minister van Volkshuisvesting en Bouwnij verheid heeft besloten de subsidies voor de bouw van een eigen huis reeds per 1 oktober te verhogen. Het lag in de bedoeling in ver band met de hogere huren en de gestegen rente, bouw- en exploitatiekosten dit pas per 1 januari te doen. De minister heeft de vernieuwde subsidiere geling een drietal maanden eerder laten ingaan om te voorkomen dat belangstellenden voor de bouw van een eigen woning hun plannen laten liggen tot na 1 januari 1970. Van deze regeling profiteren degenen die na 1 oktober subsidie hebben aangevraagd of deze reeds toegewezen hebben gekregen. Een belangrijk element bij de bepaling van de sub sidiebedragen is het rekening houden met de rentestand. De nieuwe subsidievoorwaarden kunnen niet eerder dan omstreeks half decem ber gepubliceerd worden, omdat zij zoveel mogelijk afgestemd moeten kunnen worden op de situatie zoals die na 1 januari 1970 zal be staan. 581

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 35