PAC f ITE R S D E R AC C EfNZ E N UIT DE B O E R E N L E E N B A N K-K A L E N D E R Ook deze maand vindt de lezer in ons maand blad een kleurenreproduktie, ontleend aan de boerenleenbank-kalender: de afbeelding van de decemberpagina, voorstellende Marinus van Roymerswaeles 'Pachters der accijnzen'. Het werk hangt in het Koninklijk Museum te Antwerpen, is geschilderd in olieverf op hout, en het meet 65 bij 52 centimeter. Wie de november- en decemberpagina's van de kalender naast elkaar legt kan interessante ontdekkingen doen. Reeds bij een eerste op pervlakkige vergelijking van de schilderijen valt het op, dat in beide werken praktisch de zelfde achtergrond voorkomt. Links dezelfde open kast met dozen, waar diverse paperas sen rommelig bovenuit steken. Meer naar rechts op beide werken dezelfde hoek in de houten muur, met rechts daarvan de open staande deur. Daaruit alleen al blijkt dat het schilderij 'Pachters der accijnzen' verwant is aan 'De Geldwisselaar'. 'De Geldwisselaar' werd vermoedelijk ver vaardigd door een Antwerpse schilder, van wie vaststaat dat hij stamt uit de school van Van Roymerswaele. De 'Pachters der accijn zen' zijn geschilderd door Marinus van Roy merswaele zelf. De frappante overeenkomst tussen beide werken rechtvaardigt dan ook helemaal niet de conclusie dat beide werken taferelen voorstellen uit een en dezelfde ka mer, of zelfs dat zij in dezelfde kamer werden vervaardigd. Alleen al van het hierbij afgebeel de werk de 'Pachters der accijnzen' bestaan minstens vijfentwintig, onderling minder of meer variërende, exemplaren en ook van 'De Geldwisselaar' bestaan vele, al dan niet van el kaar nageschilderde, versies. Waar de kunste naar leerlingen had en school maakte, is het waarschijnlijk dat medewerkers en leerlingen zijn werken eenvoudig naschilderden: met achtergrond en al. Vergelijkt men echter beide werken nauwkeu riger, dan bespeurt men ook verschillen die duidelijk voortvloeiden uit het verschil in vaar digheid waarmee de makers van beide schil derijen het penseel hebben gehanteerd. De 'Pachters der accijnzen' zijn door de leermees ter zelf op vaardiger en gevoeliger wijze uit gebeeld dan 'De Geldwisselaar' door zijn Ant werpse leerling. Op dat punt ziet men de ver- 572

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 26