ran financiële instellingen - Nieuws van financiële instellingen - Nieuws van fi Handelsbanken zoeken middelen op lange termijn De Nederlandsche Middenstandsbank heeft een lening van 10 miljoen achtergestelde converteerbare kapitaalobligaties uitgegeven. De uitgiftekoers was 100 procent en de loop tijd 15 jaar. De inschrijving werd belangrijk overtekend en bij de toewijzing moest een aan zienlijke reductie worden toegepast. De rente en de conversiepremie zijn eerst na sluiting van de inschrijving bekendgemaakt: een rente van 61/2 procent en een conversieprijs van 110. De huidige aandelenkoers is 103 per aandeel van 50 nominaal. De conversie staat open vanaf 1971. Bij volledige conversie zal het aandelenkapitaal stijgen tot rond 96 mil joen. Spaarbank voor de Stad Amsterdam breidt activiteiten uit De Spaarbank voor de Stad Amsterdam zal een bod uitbrengen op de aandelen van de Amsterdamsche Volksbank. Er bestaat reeds lang een nauwe samenwerking tussen deze twee. De Volksbank betrok de gelden, die zij als persoonlijke leningen bij particulieren uit zette, van de Spaarbank. Ook maakte zij voor haar activiteiten gebruik van de kantoren van de Spaarbank. De Spaarbank voor de Stad Amsterdam wil na de overname de verstrek king van persoonlijke leningen zelf ter hand nemen. Hypotheekrente Bouwfonds naar 9/2 procent Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft de hypotheekrente verhoogd tot 8% pro cent. Verwacht wordt dat de rente nog deze maand verder zal stijgen tot 91/2 procent. Dit zou betekenen dat het fonds de renten één jaar met twee procent omhoog heeft gebracht. Consumptief krediet gedaald Voorlopige cijfers van het CBS over het eerste halfjaar tonen voor het totaal verstrekte con sumptief krediet een daling met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode van 1968. De daling deed zich vooral voor bij de verstrekte kredieten voor de aankoop van personenau to's, die 18 procent lager waren dan in 1968. De daling kwam geheel tot stand in de sector van de afbetalingskredieten. De verstrekkin gen van de handelsbanken en van de particu liere geldschietbanken lagen respectievelijk nog 18 en 15 procent boven het niveau van 1968. 569

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 23