met een capabele ondernemer te maken heeft, kan deze een beroep doen op de mogelijkhe den welke besloten liggen in de Kredietbe schikking Midden- en Kleinbedrijf 1965. In de praktijk blijkt dat er slechts in een relatief klein aantal gevallen behoefte bestaat aan een aan vullend basiskrediet, zoals dit via de bestaan de regeling van het ontwikkelingskrediet kan worden verkregen. De stichting overweegt of de suggesties van de commissie Goldschmidt alsnog te realiseren zijn. Deze commissie heeft destijds geadviseerd de toepassingsmogelijk heid voor het vestigingskrediet uit te breiden, waardoor ook van dit krediet kan worden ge profiteerd door jonge capabele ondernemers, op wie de regeling thans niet van toepassing is, omdat zij een bedrijf willen beginnen in een branche die niet ressorteert onder een van de beide hoofdbedrijfschappen dan wel onder het bedrijfschap Horeca. Uit het jaarverslag blijkt hoe weinig de midden standers op de hoogte zijn van de bestaande mogelijkheden. Niet alleen van de kredietfaci liteiten met staatsgarantie, doch ook met de mogelijkheid adviezen in te winnen via het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbe drijf. Dit is jammer omdat de kosten van de adviesaanvragen voor een groot gedeelte door rijkssubsidie kunnen worden gedekt. Het ware wenselijk, ze zegt het jaarverslag, dat de instan ties en organisaties, die de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigen, meer aan dacht besteden aan gerichte voorlichting over de mogelijkheden van advies- en kredietverle ning. De ondernemers van midden- en klein bedrijven zouden - zoals dat in de agrarische sector al gebeurt - door goed basis- en appli- catieonderwijs meer inzicht moeten krijgen in de problemen van het midden- en kleinbedrijf. In het jaarverslag is een bepaalde ontwik keling in de agrarische sector ten voorbeeld gesteld voor de middenstand. Wellicht kan dit voor een aantal kredieten ook geschieden ten aanzien van de garantieverlening door de overheid. Mogelijk zal het vermeerderen van het aantal instellingen die kredieten aan de middenstand kunnen verstrekken op basis van een overheidsgarantie, in middenstandskrin gen bijdragen tot een grotere bekendheid met de kredietverlening onder overheidsgarantie aan de middenstand. Het hele scala van mo gelijkheden zou hierdoor beter doordringen tot de middenstand die voor een belangrijk deel ook door andere banken dan de Midden- standsbank wordt gefinancierd. Ten aanzien van de bedrijfsbeëindigingshulp is het bestuur van de Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Midden- en Kleinbedrijf ver ontrust over de sociale nood die blijkt uit een groot aantal aanvragen. Vele ondernemingen blijken een dusdanig gering inkomen op te le veren dat zij geen reële betekenis hebben voor de structuurverbetering in het midden- en kleinbedrijf. Aangezien de stichting met eco nomische maatstaven moet werken kan zij geen hulp bieden voor de sociale nood van vele aanvragers. Het bestuur van de stichting meent dat men met de sociale begeleiding zou kunnen volstaan met het verstrekken van voor lichting omtrent de Algemene Bijstandswet en zonodig met het in contact treden met de in stanties die zijn belast met de uitvoering van de wet. Bij het ter perse gaan van dit nummer is de Nota Midden- en Kleinbedrijf 1969 verschenen met geheel nieuwe regelingen ten aanzien van de ontwikkelingshulp en de bedrijfsbeëindi gingshulp voor het midden- en kleinbedrijf. 561

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 15