7781 1937 3038 1406 3893 2540 2 243 3064 bedrag dat in 1969 op de open kapitaalmarkt opgenomen moet worden. De van overheids wege op de kapitaalmarkt uitgeoefende vraag, die een opwaartse druk op de rente tengevol ge heeft, zal daardoor in 1970 geringer zijn dan in 1969, waardoor voor het bedrijfsleven meer mogelijkheden op de kapitaalmarkt open blij ven. Nadrukkelijk stelt minister Witteveen dat met deze nieuwe begroting gestreefd is naar rea lisering van een structureel uitgavenbeleid, naar vermijding van een al te grote opwaartse invloed op de lonen en prijzen, en naar een tempering van de spanning op de kapitaal markt. Met een structureel begrotingsbeleid bedoelt minister Witteveen het streven naar een zodanige begroting dat het te financieren tekort niet groter is dan de andere sectoren in het economische leven aan besparingen kunnen opbrengen, nadat zij de investeringen die zij zelf wensen te doen, hebben verricht. Of anders gezegd: het bij de overheidssector verwachte tekort moet door de particuliere sectoren - bedrijven, institutionele beleggers, ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN ZO VERDEELT DE STAAT 28965 MILJOEN GULDEN VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL. NIJVERHEID EN HAVI LANDBOUW JUSTITIE EN POLITIE DEFENSIE VOLKSHUIS VESTING SOCIALE OVERIGE VOOR- UITGAVEN ZIENINGEN NATIONALE SCHULD 486

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 8