genaamde girobetaalkaarten met een garantie te verstrekken. De girobetaalkaart kan op nagenoeg dezelfde wijze gebruikt worden als de betaalcheque, en zal daarom ongetwijfeld tot een verdere groei van deze betaalwijze bijdragen. Of de invoering van de betaalkaart naast de betaalcheque invloed zal hebben op de verschuiving van rekeninghouders tussen banken en girodienst, staat nog te bezien. De rekeninghouder bij een bank weet dat zijn li quide middelen, zolang de afgegeven betaal cheques niet zijn geboekt, rentedragend zijn. Aan de andere kant heeft de houder van een postrekening een reden minder om naar een bankrekening over te stappen. De gebruikers van betaalcheques zijn zich niet altijd bewust, dat ook de niet ingevulde en niet getekende betaalche que een waardepapier is. Er komen soms meldingen binnen van betaalpas- houders, die hun betaalcheques of hun betaalpas en soms beide verloren heb ben. Daarbij blijkt soms dat de be- taalpashouder zijn hele voorraad blanco betaalcheques bij zich droeg. Prakti scher en ook veiliger is het, de voorraad betaalcheques in huis te bewaren en voor dagelijks gebruik steeds bijvoor beeld vijf cheques op zak te hebben. Dat is ook gemakkelijk voor de gemach tigde echtgenote (of echtgenoot) die dan ook naar behoefte uit de voorraad kan putten. Een discreet in het oog hou den van de resterende voorraad aan beide zijden kan daarbij zijn nut hebben. De betaalcheque is internationaal bruikbaar, zij het niet kosteloos. In de meeste Europe se landen kan men betaalcheques bij een bank verzilveren. Men kan er echter in het buitenland geen aankopen mee betalen. Zo wel de buitenlandse bank, waar de cheque wordt verzilverd, als de eigen bank, bereke nen voor de op die manier gebruikte che ques provisie en kosten. De betaalcheque wordt in dat opzicht vergelijkbaar met de reis- cheque (traveller's cheque). Naast de betaal cheque en de traveller's cheque kunnen de spaarders bij boerenleenbanken nog gebruik maken van het EU-boekje, waarmee zij be halve in Nederland in een groot deel van Eu ropa (België, Luxemburg, Duitsland, Oosten rijk, Zwitserland en een deel van Frankrijk) over hun saldo kunnen beschikken bij de kan toren van de landbouwkredietorganisaties in die landen. Met Nederland meegerekend staan er ongeveer 16.000 kantoren voor het EU- boekje open. In Nederland kan men zonder kosten geld opnemen bij alle boerenleenban ken en raiffeisenbanken. In het buitenland brengt elke dispositie kosten mee, die echter gunstig afsteken bij de kos ten van de andere dispositie-mogelijkheden. Met dit resumé van de betaalmogelijkheden zonder gebruik van contant geld, zijn wij er eigenlijk nog niet. Wij hebben het tot nu toe slechts gehad over de door banken gecreëer de mogelijkheden. Daarnaast zien wij in aller lei vormen en uitvoeringen kredietkaarten en dergelijke in omloop komen, waarmee men goederen en diensten van bepaalde bedrijven kan krijgen zonder contant te moeten betalen. Ook dit zijn dus evenzovele bewijzen van veranderende betaalgewoonten. 484

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 6