In memoriam P. van Gestel t Op 29 juni 1969 overleed in Bavel de ere-voorzitter van de boerenleenbank Bavel, de heer P. van Gestel. Hij werd 76 jaar. Vanaf 1926 tot medio 1964 heeft de heer Van Gestel met grote toewijding en kennis van zaken de belangen van de bank behartigd, eerst als lid van de raad van toezicht, daarna als lid van het be stuur en later als voorzitter van het bestuur. Op de algemene vergadering van 1964 werd de heer Van Ges tel tot ere-voorzitter benoemd. Moge hij rusten in vrede. L. W. van der Vegt t Op 16 augustus 1969 overleed op 89-jarige leeftijd de oud-voorzitter van de boerenleenbank Hellendoorn- Nijverdal, de heer L.W. van der Vegt. Hij behoorde in 1918 tot de oprichters van de bank, gedurende de peri ode van 1922 tot 1952 was hij bestuurslid, waarvan hij de laatste 17 jaar de functie van voorzitter van de bank vervulde. Tijdens de herdenking van het gouden jubileum van de bank in 1968, werd hij voor zijn ver diensten bij de boerenleenbank Hellendoorn-Nijverdal, onderscheiden met de zilveren CCB-medaille. Moge hij rusten in vrede. I. A. Brands t Op 16 april jongstleden overleed op 71-jarige leeftijd de heer J. A. Brands. Hij was van 1944 tot 1968 bestuurslid en vice-voorzitter van de boerenleenbank Limmel. Met grote ijver en deskundigheid heeft hij onafgebro ken de belangen van de boerenleenbank behartigd. Bij zijn afscheid in december 1968 wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens, werd hij onderschei den met de oorkonde en de zilveren medaille. Enkele maanden hierna is hij overleden. Ook buiten de bank heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed; onder andere bij de Boerenbond. Moge de Heer hem de rust geven, die hij zich tijdens zijn leven nimmer heeft gegund. H. Cremers t Op 18 augustus 1969 overleed vrij plotseling in het Radboudziekenhuis te Nijmegen op 70-jarige leeftijd de heer Hubert Cremers. Vanaf 1950 was hij voorzitter van het bestuur van de boerenleenbank Blitterswijk. Terzake kundig en met veel ijver heeft de heer Cre mers steeds de belangen van de bank gediend. Ook buiten de bank bekleedde hij verschillende leiding gevende functies, zowel in het maatschappelijk als in het kerkelijk leven. Moge hij rusten in vrede. W. C. A. van Engeland t Tot grote verslagenheid van allen die hem kenden is onverwacht op 7 september 1969 de heer W. C. A. van Engeland overleden, directeur van de boerenleenbank Sint-Oedenrode. Hij werd 58 jaar. De heer Van Enge land zei 27 jaar geleden zijn schildersbedrijf vaarwel om de plaats van zijn vader in te nemen als kassier van de Rooise boerenleenbank. Door persoonlijkheid en het vertrouwen dat ieder in hem had, heeft hij de boerenleenbank Sint-Oedenrode tot bloei gebracht. De totstandkoming van het prachtige nieuwe kantoor 547

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 69