In woorden In augustus zijn de uitzettingen van de aan gesloten banken in ongeveer dezelfde mate toegenomen als in augustus 1968. De voor schotverstrekkingen bleven op hetzelfde hoge niveau en de kredieten in rekening-courant vertoonden in de verslagmaand een normale ontwikkeling. De toevertrouwde middelen namen in augus tus weer belangrijk meer toe dan in dezelfde maand van 1968. De spaaraanwas (daartoe hebben wij in de tabellen hiernaast ook de 24- maandsbankdeposito's gerekend) was aan zienlijk groter dan in augustus vorig jaar. De kleine inzinking die het spaaroverschot in juli vertoonde is daarmee weer geheel overwon nen. Bij de in rekening-courant toevertrouwde middelen is de groei al gedurende het hele jaar sterker dan in 1968; alleen juni maakte daar een uitzondering op. Door de grotere opvragingen van de direct opvraagbare bouw- deposito's namen de bankdeposito's minder sterk toe dan in augustus 1968. De beschreven gang van zaken had voor au gustus een financieringsoverschot van 31 mil joen tot resultaat, te vergelijken met f 2 mil joen in 1968. Daarmee kwam het totale finan cieringsoverschot over de eerste acht maan den op f 263 miljoen. Dat is dankzij de enorme middelengroei - de uitzettingen nemen nog iets sterker toe dan in 1968 - belangrijk meer dan de f 152 miljoen van de eerste acht maanden van het vorige jaar. Een van de twee identieke bijkantoren van de boerenleenbank Deurne, geopend 9 september 1969 545

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 67