Geld markt Weinig gewijzigd beeld Het leek er in september soms op dat ver lichtende factoren hun invloed op de geld markt zouden doen gevoelen. Het was echter slechts een stellige hoop, die door bijna gelijk tijdig optredende verkrappende factoren snel in mist opging. Deze maand week het geld marktbeeld per saldo dan ook weinig af van dat van de afgelopen maanden. De banken De verkorte balans van de Nederlandsche Bank per 1 september gaf enige hoop op een ontspanning op de geldmarkt. Gewend geraakt aan absurd hoge voorschotten, welke de ban ken in de afgelopen maanden vaak moesten opnemen bij de Nederlandsche Bank, was een debetstand van per saldo circa 580 miljoen gulden goed 'verteerbaar'. Vooral met het oog op de te verwachten terugvloeiing van onge veer 300 miljoen gulden aan bankpapier, de lossingen en rentebetalingen op de staats schuld alsmede per 15 september de maande lijks terugkerende betalingen van het rijk aan de gemeenten uit het gemeentefonds, leek dit optimisme op zijn plaats. In totaal zouden de banken door een en ander voor circa 800 mil joen gulden middelen vergaren! De schatkist Het rijk had op 1 september volledig van zijn seizoenarrangement met de Nederlandsche Bank gebruik gemaakt: het had voor 500 mil joen gulden aan schatkistpromessen bij de Bank ondergebracht. Het creditsaldo van de schatkist beliep daarbij slechts bijna 20 mil joen gulden. Ook het rijk had in de loop van september wegens onder andere allerlei be lastingontvangsten, verruimingsmogelijkheden in het vooruitzicht. Het totale tekort, inclusief dat van de schatkist, liet zich zo per 1 september begroten op ruim 1.060 miljoen gulden. In het verloop van de volgende weken, kwam blijkens de opeenvol gende weekcijfers van de Nederlandsche Bank in de totale geldmarktsituatie echter weinig verandering. Het waren slechts ver schuivingen tussen de schatkist en de ban ken, die beide partijen om de beurt even enige lucht gaven. Op 8 september spraken de cijfers ten voor dele van het rijk. Het terugkerende bankpa pier was voor de banken niet voldoende om de vele belastingbetalingen te kunnen verrich ten. De banken waren genoodzaakt voor 138 miljoen gulden voorschotten op te nemen zo dat de totale voorschotten tot 736 miljoen gul den opliepen. Het rijk werd er beter van; het was door genoemde ontvangsten in staat om 538

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 60