bank wenste drs. Van Ogtrop het bestuur van de bank geluk met het nieuwe bankgebouw. Hij zag de oprichting van het bankgebouw als een teken van expansie van de boerenleen bank. Vele handen zijn daarna geschud op de sfeervolle receptie. Maasbree De boerenleenbank Maasbree heeft op 2 sep tember 1969 afscheid genomen van de heer A.J.M. Pennings, die 27 jaar de functie van kas sier heeft vervuld. Voorzitter Jacobs dankte de heer Pennings voor het vele goede werk dat hij in de voorbije periode heeft verricht. Dis trictsdirecteur Mars prees hem namens de centrale bank voor zijn groot verantwoorde lijkheidsgevoel. Hij zag de huidige toestand van de boerenleenbank Maasbree als het re sultaat van harde arbeid in de nu beëindigde dienstperiode. De heer Pennings wordt opge volgd door de heer H.J.M. Geraerdts. Meterik Op 30 september 1969 was de heer Hermans 25 jaar werkzaam als kassier van de boeren leenbank Meterik. Tijdens de huldiging sprak de heer Jenniskens, voorzitter van de boeren leenbank Meterik, woorden van lof voor de wij ze waarop de heer Hermans gedurende 25 jaar zijn bijdrage leverde in de groei van de bank. Namens de centrale bank feliciteerde districts directeur Mars, de jubilaris en zijn vrouw. Nes Op 4 september 1969 wapperde de vlaggen op Ameland, 's Middags om half drie opende de burgemeester van Ameland, de heer mr. J. Siderius, het nieuwe hoofdkantoor van de boerenleenbank te Nes, door middel van de verzilvering van een door de bank aangebo den cheque van vijfhonderd gulden. De burge meester schonk het bedrag aan de Amelandse Voetbalvereniging. De heer Siderius duidde in zijn openingstoespraak op het belang van het tot stand komen van het nieuwe bankge bouw. Hij zag hierin een verruiming van de mo gelijkheden die de boerenleenbank ten dienste staan voor de bijdrage in de economische op bouw van Ameland. Namens het gemeentebe stuur werd door de burgemeester een land kaart van Ameland aangeboden, die, naar hij hoopte, een plaats zou krijgen in de cliënten hal, waardoor de toeristen tijdens hun bezoek aan de bank, een duidelijk overzicht van het eiland krijgen. Drs. G.A.A. van der Linden feliciteerde uit naam van de directie van de centrale bank en bood namens de CCB een vuurwerk aan. De ongeveer 21.000 toeristen op Ameland waren 's avonds bijna allen getuige van dit spektakel stuk. De muntencollectie van de centrale bank genoot veel belangstelling, evenals de ope- ningsspaaraktie. Philippine Met drie dagen feesten herdacht de boeren leenbank Philippine op 2 september 1969 haar vijftigjarig bestaan. Op de door ruim 150 per sonen bezochte herdenkingsbijeenkomst met receptie, waarbij namens de CCB aanwezig waren afdelingsdirecteur drs. Oosterwaal en districtsdirecteur drs. Bierings, bood burge meester Van Ooteghem uit naam van de ge meente Philippine zijn gelukwensen aan en 535

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 57