en daar gebruik van plattelandswegen. Naast een in tensief gebruik van deze wegen door de land bouw, met name door grotere landbouwmachi nes, alsmede door veranderingen in het agra rische transport, zal de vrijetijdsbesteding steeds meer beslag leggen op plattelandswe gen. Daarnaast kent het platteland niet lan ger een gedwongen isolement tijdens slechte weersomstandigheden. Dit isolement wordt doorbroken door een sterke toename van het aantal personenauto's. Met uitzondering van de toegangs- en insteekwegen zijn de tot nu toe gehanteerde wegbreedten met een halve meter vermeerderd. Ook door bij plannenstu- dies bredere wegen te projecteren, hoopt men het plattelandswegennet in de toekomst vol doende capaciteit te geven. Uitgifte van bedrijven in Oost-Flevoland In zijn toelichting op de begroting van Finan ciën deelde minister Witteveen mee dat het bij de uitgifte van bedrijven in Oost-Flevoland mogelijk is een bedrijf te kopen naast er een in pacht en erfpacht te verkrijgen. De ervaring in 1969 heeft geleerd dat het aantal eigen- domsbedrijven in 1970 niet groter behoeft te zijn dan in 1969 (namelijk 35 procent). De re gering zal nagaan in hoeverre het algemeen uitgifteplan met het oog op de voortschrijden de schaalvergroting in de landbouw gewij zigd moet worden. Hierbij zal enerzijds gelet worden op de wijze waarop het inkomen van de grondgebruiker zich ontwikkelt als gevolg van de bedrijfsvergroting en anderzijds op het te lage rendement van de door de staat te verrichten investeringen. De minister wil slechts een gering aantal bedrijven - ongeveer tien - bestemmen voor de fruitteelt. Indien er geen planologische bezwaren be staan komen in beginsel pachters van domein gronden in aanmerking voor het kopen dan wel in erfpacht verkrijgen van de aan hen ver pachte gronden. De belangstelling voor kopen is zoals verwacht zeer gering. Meer interesse is er voor het in erfpacht verkrijgen van de pachtgrond (ongeveer 100 van de 3.000 pach ters). Na het droogvallen van de Noordoostpolder zijn ongeveer duizend landarbeiderswoningen gebouwd. Doordat het aantal landarbeiders te rugliep, zijn deze woningen aan niet-landar- beiders verkocht. Van de vorig jaar openge stelde mogelijkheid deze woningen te kopen hebben 600 personen - voor het overgrote deel huurders - gebruik gemaakt. In Oost-Fle voland zullen een vijftal gemengde bedrijven van ongeveer 35 hectare in eigen beheer worden geëxploiteerd. Nagegaan zal worden of in verband met deze uitbreiding van de ei- gen-beheer-bedrijven in de Oost-Flevopolder geen vermindering van dit soort bedrijven in de Noordoostpolder kan worden doorgevoerd. 531

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 53