Van hier De naam 'spaarbank' beschermd? Geniet de naam 'spaarbank' en andere be namingen waarin het woord 'spaar' voorkomt een wettelijke bescherming? Het antwoord kan kort zijn: neen. Spaarbank, spaarkas, spaarbrief, spaarplan zijn begrippen die de spaarder vertrouwd in de oren klinken, maar waarbij hij zich niet reali seert dat ze ook wel eens gebruikt worden voor methoden die weinig met het traditionele sparen te maken hebben. Eir zijn vragen over gesteld in de Tweede Ka mer. De liberaal Geurtsen vroeg de minister van Financiën of deze bereid zou zijn de tot standkoming van een wettelijke bescherming van de naam 'spaarbank' en andere benamin gen met het woord 'spaar' te bevorderen. Bin nenkort komt in de volksvertegenwoordiging een wetsontwerp ter tafel, waarin de 'spaar bank' en andere samenstellingen met 'spaar' wettelijk worden beschermd, zegde de minis ter toe. Nog een vraag van de heer Geurtsen: Is het waar dat Endramac nv te Amsterdam en Nebe- ru te Heerlen kredietinstellingen zijn, die niet vallen onder het bij de Wet Toezicht Krediet wezen gestelde toezicht op spaarbanken of andere soorten kredietinstellingen? Volgens de minister was dit inderdaad het geval. Bij een onderzoek van de Nederlandsche Bank bleek namelijk dat beide instellingen niet voldeden aan de door de Wet Toezicht Kredietwezen gestelde eisen. Wil een bank ingeschreven staan als handelsbank, dan moet zij er in be langrijke mate haar bedrijf van maken gelden a deposito of in rekening-courant op te nemen en voor eigen rekening krediet te verlenen. Daarnaast zou zij aan eigen middelen moeten beschikken over 100.000 gulden of meer. Om als algemene spaarbank te boek te staan is vereist dat de bank een rechtspersoon is die zich uitsluitend ten doel stelt het sparen te bevorderen door gelden a deposito te ne men met beperkende maatregelen voor de op- vorderbaarheid. Op de twee genoemde kredietinstellingen wordt geen enkel toezicht uitgeoefend. Welke zekerheid heeft het publiek dan, dat de ingelegde gelden zullen worden terugbetaald?, vroeg het kamerlid zich af. Het publiek heeft geen andere zekerheid, dat de bij deze instel lingen ingelegde gelden zullen worden terug betaald, dan de solvabiliteit van deze instel lingen, antwoordde de bewindsman. Plattelandswegen Bij het aanbieden van de begroting van Land bouw bleek dat de minister een door de Cen trale Cultuurtechnische Commissie opgestel de plattelandswegennota als uitgangspunt heeft gebruikt voor plannen ter realisering van wegenprojecten in ruilverkavelingsgebieden, alsmede voor objecten van lagere publiek rechtelijke lichamen, waarvoor de Cultuur technische Dienst subsidie geeft. De nota geeft een analyse van het toekomstig 530

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 52