Veranderende betaalgewoonten Dat ingrijpende veranderingen in de betaalge woonten zich voltrekken valt niet te ontken nen. De contant-geld-maatschappij vormt zich om tot een giraal-geld-maatschappij. In handel en industrie bestaat de girale beta ling al heel lang. Zij heeft zich moeiteloos kun nen ontwikkelen, omdat in genoemde sectoren de kosten en de risico's verbonden aan beta len met contant geld veel te hoog zijn. In ande re sectoren van het bedrijfsleven, met name in de landbouw, is het girale betalingsverkeer eerst in de laatste twintig jaar tot ontwikkeling gekomen. De landbouwkredietorganisaties hebben in deze ontwikkeling een belangrijk aandeel gehad. In de particuliere sector is het girale betalingsverkeer pas op gang geko men toen het mogelijk bleek op doelmatige wij ze salarissen, lonen, pensioenen en andere periodieke betalingen giraal te verrichten. Voordien was er al wel sprake van giraal beta lingsverkeer door particulieren, met name bij de Postcheque- en Girodienst, maar dit speel de zich in hoofdzaak af aan de uitgavenkant van de privéhuishouding. De verwachting is, dat de girale ontvangst van de inkomsten de particulieren ertoe zal brengen op veel ruimer schaal betalingen giraal te doen. De banken bevorderen deze ontwikkeling, omdat uit de groei van de girale geldhoeveelheid de midde len beschikbaar kunnen komen voor de kre dietverlening. Voor particuliere rekeninghouders bij ban ken is het ook aantrekkelijk zoveel mogelijk giraal te betalen. Het geld dat zij vroeger in contanten in huis bewaarden, kunnen zij dan rentegevend op de bank laten staan, terwijl zij er toch gemakkelijk en naar behoefte over kunnen beschikken. In het licht van deze ont wikkeling besloten de banken tot invoering van de gegarandeerde betaalcheques, die het de houders van een bankrekening mogelijk maken contant te betalen 'zonder geld op zak'. Het gebruik van betaalcheques groeit gesta dig. Het ligt voor de hand dat er tijd nodig is om de betaalcheque tot gemeengoed te maken, omdat de gebruikers moeten leren er mee om te gaan. Het aantal rekeninghouders dat veelvuldig gebruik maakt van betaalche ques neemt van dag tot dag toe. Een deel van de rekeninghouders gebruikt de betaalcheque alleen voor betaling van grote bedragen, terwijl zij bij andere gebruikers min of meer als noodgeld fungeert: alleen als het contant geld onverwacht op is, wordt de be taalcheque gebruikt. Een van maand tot maand toenemend aantal in omloop gebrachte betaalcheques duidt er evenwel duidelijk op dat de betaalcheque in brede kring als betaalmiddel aanvaard is. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de PCGD in het succes van de betaalcheque aanleiding heeft gezien om aan de rekeninghouders zo- 482

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 4