(Sjooi tmaar in mijn pet! Een cliënt van een der vele bankkantoren in Nederland ontving onderstaande brief op een aanmaning die hij aan een zijner debiteuren zond. In antwoord op uw schrijven d.d. 31 maart jongstleden deel ik u mede dat ik bij het beta len van mijn schulden een vast systeem volg, waarvan ik ook in uw geval echt niet kan afwij ken. Een korte uitleg van dit systeem zal de zaak misschien verduidelijken. Éénmaal per maand reken ik uit hoeveel geld er beschik baar is voor het afbetalen der schulden. Aan gezien tengevolge van mijn slechte financiële toestand dit bedrag altijd veel te klein is, heb ik een manier gezocht en gevonden, om de schulden die ik wél betalen kan zo eerlijk mo gelijk te verdelen, zonder daarbij de ene schuldeiser te bevoordelen ten opzichte van de andere. Zoals bij alles wat ik doe, is ook hier mijn devies: 'Eerlijk duurt het langst'. Dus schrijf ik de namen van de schuldeisers en de bedragen der schulden op stukjes papier, die ik dan dichtvouw en in een oude hoed depo neer. Die hoed wordt goed geschud, waarna mijn vrouw steeds een 'lot' uit de hoed trekt en naam en bedrag opleest, wat dan door mij wordt opgeschreven. Dit gaat zo door, totdat het bedrag dat voor schulden beschikbaar is, bereikt is. De briefjes die dan nog in de hoed liggen, moeten dan helaas wachten tot de vol gende trekking. Nu is het zo, dat ik een hekel heb aan aan maningen. Ik heb dan ook als vaste regel inge voerd dat iedere schuldeiser die mij een aan maning stuurt (of laat sturen door deurwaar ders en dergelijke), voor straf één maand bui ten de hoed blijft, ergo: niet aan de loting mee kan doen. Aangezien ik het goed met u voor heb, moet ik u er dan ook in uw eigen belang op wijzen dat het sturen van aanmaningen (in mijn geval tenminste) slechts een averechts resultaat heeft. Ik zou u daarvan enige frap pante voorbeelden kunnen noemen. Zo zijn er ondermeer schuldeisers, die door hun con stante stroom aanmaningen er in geslaagd zijn zichzelf zo lang 'uit de hoed' te houden dat tegen de tijd dat ze aan de beurt waren, de schulden inmiddels verjaard warenIk hoop echter van harte dat u zich niet onder deze categorie zult scharen. Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogach ting, Uit het maandblad van de Nederlandsche Middenstandsbank 523

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 45