omdat op deze wijze erger kwaad werd voor komen. Indien de goederen en diensten, door de bezetter in toenemende mate aan Neder land onttrokken, in het geheel niet waren be taald, of waren betaald met rijksmarken die men niet bij de Bank in guldens had kunnen omzetten, zou de ellende niet te overzien zijn geweest en zou vermoedelijk reeds in een ta melijk vroeg stadium van de bezetting een vol ledige economische chaos zijn ingetreden'. De bepalingen op basis waarvan de Neder- landsche Bank thans nog werkt, zijn neerge legd in de in 1948 tot stand gekomen Bank- wet. Bij een afzonderlijke wet verkreeg de staat het volledig aandelenkapitaal; de Bank bleef echter een naamloze vennootschap. Directe invloed op de dagelijkse bedrijfsvoe ring kreeg de regering niet. De wet bepaalt wel dat het monetaire beleid door de overheid dient te worden bepaald. De voornaamste ta ken van de Bank blijken het duidelijkst uit ar tikel 9 van de Bankwet: 'De Bank heeft tot taak de waarde van de Nederlandse geld- eenheid te reguleren op zodanige wijze als voor 's lands welvaart het meest dienstig is, en daarbij die waarde zoveel mogelijk te sta- Bron: 's Konings oudste dogter', Mr. A. F. Kamp biliseren. De taak wordt verder omschreven als: de verzorging van de geldsomloop, voor zover deze uit bankbiljetten bestaat, de ver gemakkelijking van het girale geldverkeer, de bevordering van het betalingsverkeer met het buitenland en de uitoefening van toezicht op het kredietwezen'. De weg van de eerste vestiging van de Ne- derlandsche Bank naar het huidige hoofdkan toor, ging bepaald niet over rozen. De bank betrok bij haar oprichting twee gewone bur gerwoonhuizen aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Talrijke verhuizingen, uitbreidin gen, verbouwingen, verhitte debatten in de volksvertegenwoordiging en in de hoofdstede lijke gemeenteraad, tekeningen, planologische studies, verlanglijsten en illusies bleken nodig, opdat op 4 juli 1961 de eerste hap grond ver plaatst kon worden voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor aan het Frederiksplein te Amsterdam. Burgemeester Van Hall sloeg op 6 november van hetzelfde jaar de eerste paal die door 2.754 andere zou worden gevolgd. Op 18 fe bruari 1966 vloeide het 'pannebier'; de vlag ging in top: het hoogste punt was bereikt. 522

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 44