Cursus BELEGGING IN EFFECTEN Veel cliënten van boerenleenbanken hebben belangstelling voor belegging in effecten. De ze belangstelling neemt gestadig toe, zodat de werkzaamheden van de plaatselijke boeren leenbanken op het gebied van de effectenbe legging steeds omvangrijker worden. Scholing van personeelsleden op dit terrein bleek nood zakelijk en begin september startte de centrale bank met een cursus 'belegging in effecten'. Opzet van de cursus De cursus is voorbereid op de afdeling Op leiding en Voorlichting, in nauwe samenwer king met onder meer het Bureau Effecten van de afdeling Bankzaken. Hij omvat een schrif telijken een mondeling deel. Het schriftelijk ge deelte van de cursus dat vrij uitgebreid is op gezet, wordt geopend met een bespreking van sparen en beleggen in het algemeen. Vervol gens wordt onder meer uitvoerig ingegaan op de aard van de effecten, de vormen van be legging, emissies, koersvorming, rendementen en fiscale aspecten. Tenslotte wordt in het bijzonder aandacht be steed aan de rol die de bank speelt bij de be legging in effecten. Het mondelinge onder deel sluit hier op aan. Uit het schriftelijk deel zijn achttien onderwer pen gekozen die tijdens lesbijeenkomsten worden behandeld. Enkele van deze onder werpen zijn beleggingsfondsen, beleggings voorlichting, analyse van balansen en verlies- en winstrekeningen, de beurshandel en de sa menstelling van een beleggingsportefeuille. Programma De cursus wordt gegeven in drie plaatsen: Eindhoven, Deventer en Den Haag. Het aantal cursisten bedraagt circa 100; de cursus duurt tot juli van het volgend jaar. In de loop van het cursusjaar worden twee tentamens afgeno men; het geheel wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen. 519

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 41