Boerenleenbank Guttecoven, geopend 14 augustus 1969 conjunctuur leidde tot een kwantitatief grote vraag naar produkten en tot krapte op de ar beidsmarkt. Deze verschijnselen leidden op hun beurt (naast andere oorzaken als de BTW) tot verhoging van prijzen en tot hoge loonei sen. Daardoor stegen de produktiekosten en werd de ruilvoet met het buitenland aangetast. Vandaar het uitblijven van een aanzienlijk uit- voersaldo met een daarbij behorende ruimere geldvoorziening. Vandaar ook - onder meer - de monetaire verkrapping en de aanhoudende hoge rente. Overigens is Nederland niet het enige land dat vecht tegen loon- en prijsinflatie en dat op dit terrein maatregelen neemt via een hoog disconto, kredietbeperking en via de over heidsbegroting, met name door belastingmaat regelen ter beheersing van de conjuncturele impuls die de overheidsuitgaven met zich mee kunnen brengen. De gevolgen van deze gang van zaken zullen in 1970 niet uitblijven. Als er in het bedrijfsle ven minder geld binnenstroomt, (van krediet- gevende banken of omdat de overheid op drachten verstrekt) zullen de bedrijven minder produkten aankopen of verhandelen. Gemeten naar de betekenis voor ons land steeg het ni veau van de wereldhandel in de jaren 1968 en 1969 met telkens 13 procent. In 1970 echter zal de stijging naar men verwacht niet meer dan 517

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 39