Tegenmaatregelen Er zijn verschillende wegen waarlangs de tra ditionele zaken weerstand trachten te bieden aan de concurrentie van de nieuwe detail handelsvormen. Een ervan is het streven naar meer samenwerking van een aantal speciaalza ken binnen het rayon van de vestigingsplaats, ongeacht of dit sanering van de binnenstad betreft, dan wel de oprichting van nieuwe winkelcentra in de voorsteden of daarbui ten. Hiermee tracht men tegemoet te komen aan de wensen van de gemotoriseerde con sument. De traditionele detailhandel heeft als mogelijke middelen om aan deze concur rentie het hoofd te bieden: de sanering van het assortiment, verhoging van het niveau hiervan, het tijdelijk afslaan van sommige prij zen, meer bijzondere aanbiedingen, meer re clame en beter advies en service aan de klan ten. Toekomstperspectieven Het is duidelijk dat in de toekomst naast de prijsconcurrentie andere concurrentievoor waarden een rol zullen gaan spelen. Voor cli ënten die blijven bij hun zaak, als er een ver- bruikersmarkt wordt opgericht is het kennelijk zo dat service de doorslag geeft. Na de ope ning zullen zeker een aantal mensen eens inkopen gaan doen in zo'n verbruikersmarkt. Uit het EIM-onderzoek is echter gebleken dat een aantal hiervan na verloop van tijd weer in 'hun' zaak komt kopen. Daarnaast wordt men geconfronteerd met een steeds stijgende welvaart. Uit dien hoofde zal er in de toekomst een voortdurend stijgende vraag optreden naar consumptiegoederen, vooral naar luxe goederen. De meer welvaren de cliënt zal echter ook hogere service-eisen stellen. Het winkelen wordt zoals gezegd een vrijetijdsbesteding, die gezelligheid vraagt. Daarnaast zullen de verbruikersmarkten die in Nederland nog hoofdzakelijk levensmidde len verkopen, zeker overgaan tot de verkoop van gebruiksgoederen. Op den duur zullen zij waarschijnlijk gedwon gen worden hun produkt op een andere wijze te presenteren, waardoor de verkoopkosten zullen stijgen. Uit een Duits onderzoek blijkt dat men mag verwachten, dat de verbruikers- markt een gedeelte van de markt zal verove ren, maar dat dit geen desastreuse gevolgen zal hebben voor de huidige detailhandel; te meer daar de verbruikersmarkten met elkaar en met de grootwarenhuizen zullen moeten concurreren. Een gedeelte van de traditionele detailhandel zal overigens toch wel afvloeien, al zal men de oorzaak hiervan niet alleen bij de verbruikersmarkten moeten zoeken. 511

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 33