Boerenleenbank St. Willebrord, Dorpstraat, geopend 21 augustus 1969 winkelcentra moeten immers dure bouwgrond kopen en voldoen aan allerlei bouwvoorschrif ten (men denke aan bouwhoogte, veiligheids voorschriften enzovoort) en moeten uit dien hoofde hogere lasten dragen. De cash and car- ry-bedrijven behoeven ten aanzien van de be bouwingsvoorschriften niet aan speciale eisen te voldoen. De veiligheidsvoorschriften zullen echter zonder uitzondering in acht genomen moeten worden. Hoe is nu de positie van de gemeenten? Zij mogen natuurlijk voor de consument, een ont wikkeling die lagere prijzen tot gevolg heeft, niet tegenhouden. Dit zal men zich steeds moeten realiseren. Anderzijds mogen ge meenten zeker geen maatregelen nemen die de concurrentie-ongelijkheid uit hoofde van overheidsvoorschriften en dergelijke vergro ten. De gemeenten zouden hier overigens geen goed aan doen, omdat de vaak met moeite opgezette winkelcentra, die het resultaat zijn van lange planologische arbeid, hierdoor zou den worden gedwarsboomd. De realiteit leert dat de gemeenten vaak erg weinig kunnen doen als er in een gebied waar geen bestem mingsplan geldt, dus in een gebied waar geen gebruiksvoorschriften voor grond en gebou wen gelden, zo'n verbruikersmarkt opent. 510

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 32