Cash and Carry Dagelijks leest men berichten over prijsacties in diverse geledingen van de detailhandel, speciaal over die in de voedingsmiddelensec tor. Het doel van deze acties is de steeds welvarender wordende consument als klant te winnen voorde respectieve ondernemingen. De oorzaak van deze acties is gelegen in de snelle veranderingen die zich de laatste jaren in de detaihandel hebben voltrokken en die de concurrentie hebben aangewakkerd. Deze concurrentieverscherping, waarbij men zich soms afvraagt of alle acties wel door de beu gel van het 'ordelijk economisch verkeer' kun nen, houdt voor vele gespecialiseerde, meer traditionele zaken een acuut gevaar in. Voor al de verkoop van een aantal produkten waar voor geen verticale prijsbinding bestaat, (de niet-merkprodukten) ondervindt veel last van prijsacties van bijvoorbeeld de grootwinkel bedrijven, de vrijwiIlige-filiaalbedrijven en van vooral de nieuwe verbruikersmarkten, welke laatste met name de concurrentie hebben doen toenemen. Men kan zich bij dit alles afvragen of er vroe ger geen veranderingen in de detailhandel hebben plaatsgevonden. Deze zijn er zeker wel geweest maar verliepen, zoals toen bij elke ontwikkeling, meer geleidelijk. De de tailhandel bevindt zich nu evenals het gehele economische leven in een stroomversnelling. Daarbij komt nog dat de ontwikkelingen in de detailhandel nu veel beter worden gevolgd en bestudeerd, terwijl er ook meer over wordt gepubliceerd. Hierdoor worden de bestaande ontwikkelingen in de detailhandel versneld of omgebogen. Diepere achtergronden Als diepere drijfveren voor de snelle ver anderingen in de detailhandel zijn wel enige factoren aan te wijzen. Allereerst de eveneens stormachtige ontwik keling die zich in de industrie heeft voltrok ken, vooral als gevolg van de technische voor uitgang. De toepassing van de moderne tech nieken vroeg om grotere produktie-eenheden. Het zal duidelijk zijn dat een grote afzet van een bepaald produkt gunstig is voor de pro ducent omdat dan in het algemeen de vaste kosten per eenheid produkt worden gedrukt. De producenten hebben daarom naar wegen gezocht om hun afzet te vergroten en één van de manieren om dit te bereiken is, bepaalde produkten, soms iets anders verpakt en van iets minder kwaliteit of onder een ander merk, via de verschillende verkoopkanalen tegen verschillende prijzen te verkopen. Men ziet dat deze handelswijze nauw verband houdt met het al of niet handhaven van de verticale 505

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 27