Hoofdkantoor boerenleenbank Wolvega, geopend 19 augustus 1969 Verder zijn volgens de minister voorschriften nodig die de doorzichtigheid van de markt vergroten, zoals met betrekking tot de aan duiding van prijzen, hoeveelheid, samenstel ling en gebruikseigenschappen. Ten aanzien van de prijzen is in het kader van de advies aanvrage aan de SER betreffende het order- lijk economisch verkeer, door de staatsse cretaris het denkbeeld van een wet gelanceerd inzake prijsbekendmakingen met ruimere be voegdheden in de Prijzenwet. De andere voor schriften hebben volgens de minister een vol doende wettelijke basis in de Warenwet. 504

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 26