vier maanden van 1969 geven de indruk dat de verschillen in omzetverloop aanzienlijk groter zullen zijn dan in het jaar daarvoor. Per saldo is het aantal vestigingen in 1968 bescheiden toegenomen, maar hierin neemt het aantal logies verstrekkende bedrijven af en het aan tal restaurants en cafetaria's toe. De inkomens in de horecasector zijn in 1968 met 6 procent gestegen ten opzichte van 1967. Het beroepsgoederenvervoer over de weg ver toonde een vrijwel gelijke ontwikkeling als in het voorafgaande jaar, met opnieuw een aan merkelijke toeneming van het grensoverschrij dend verkeer. Garantiekredieten De verlening van garantiekrediet geeft in 1968 een aanzienlijke toeneming te zien in verge lijking met 1967. Deze stijging komt met name voor rekening van het bijzonder bedrijfskre- diet en kan in belangrijke mate worden toege schreven aan de conjuncturele opleving. Daarnaast doen de voortdurende prijs- en Joonkostenstijgingen bij de ondernemingen een toenemende behoefte aan liquide midde len ontstaan. Ontwikkeling en sanering In overleg met het bestuur van de Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Midden- en Kleinbedrijf zijn in de hoofdlijnen van het door deze stichting te voeren beleid enkele wijzigingen aangebracht, die beogen de effec tiviteit van de bedrijfsbeëindigingshulp te ver groten. Vervallen is de bepaling dat geen be drijfsbeëindigingshulp kan worden verstrekt, indien het bedrijf minder dan 50 procent van het totale inkomen van de ondernemer ople vert. Voorts is een minimum-inkomensgrens vastgesteld waar beneden liquiderende onder nemers niet voor een uitkering in aanmerking komen. Tenslotte kunnen bedrijfstakken, waar van niet aannemelijk is dat bedrijfsbeëindiging tot structuurverbetering leidt, van bedrijfsbe- eindigingshulp worden uitgesloten. De Stich ting Ontwikkeling en Sanering voor het Mid den- en Kleinbedrijf zal ondernemers, wier aanvraag is afgewezen, desgewenst behulp zaam zijn bij het verkrijgen van de sociale hulp, waarop zij op grond van de bestaande wetgeving recht kunnen doen gelden. De stich ting zal voor dit doel geen afzonderlijke appa raat in het leven roepen maar een beroep doen op bestaande instellingen, zoals bijvoorbeeld de borgstellingsfondsen. Aangezien de thans beschikbare mogelijkheden voor individuele ontwikkelingshulp in de praktijk een te beperk te reikwijdte blijken te hebben, wordt een uit breiding van de ontwikkelingshulp overwogen. Het overleg hierover is nog gaande. Consumentenzaken De markt van consumptiegoederen en -dien sten is voortdurend in beweging, het aanbod wordt steeds ruimer en gevarieerder en de pre- sensatie steeds indringender. Dit stelt steeds hogere eisen aan de consument, om goed te kunnen profiteren van zijn economische moge lijkheden. De reclame lijkt soms ten doel te hebben, de consument te misleiden. Deze kwa lijke kant van de welvaartsgroei heeft bij het ministerie van Economische Zaken de voort durende aandacht. De minister bestudeert mogelijkheden ter aanvulling en ondersteu ning van de privaatrechtelijke reclamecode. 503

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 25