Ambacht De omzetstijging in de ambachtelijke en kleine industriële bedrijven wordt voor 1968 geraamd op 14 procent; zij heeft zich vooral gemanifes teerd in de metaalverwerkende bedrijven en de bouwnijverheid. De dienstverlenende am bachten bleven hierbij ver achter. De inko mens in deze sector stegen met 11 procent, hetgeen iets minder is dan in 1968 omdat de kosten in 1968 sneller stegen dan in 1967, bij een ongeveer gelijke omzettoeneming. Het aantal vestigingen van ambachtsbedrijven zon der detailhandel daalde met 300 tot 48.000, dat van zaken met detailhandel met 2.000 tot 63.000. De daling deed zich vooral voor in het aannemers- en tuindersbedrijf, meubelma- kersbedrijf en voorts in het schoenherstellers-, bakkers- en het maatkleermakersbedrijf. Al leen de automobielsector kende een noemens waardige stijging van het aantal vestigingen. Dienstverlening De omzetontwikkeling in de horecasector va rieerde in 1968 van 4 tot 8 procent; de eerste Interieur van het nieuwe hoofdkantoor te Woivega

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 24