Uit de memorie van toelichting blijkt dat de minister niet hard trekt aan het getal 125.000. Veel meer gaat hij uit van het principe 'zorg dat de juiste mensen in de juiste huizen komen en op de juiste plaatsen'. Vandaar ook dat hij veel waarde hecht aan het marktonderzoek naar de behoefte en de reële vraag naar woningen. Wat dit betreft kan in 1970 bij de algemene volkstelling weer een massa informatie worden verkregen. In 1969 waren er veel onzekerheden in het bouwbedrijf: de nieuwe c.a.o., de invoering van de BTW en de mogelijke wijziging van de Risicoregeling Woningbouw 1964 en de uitvoe ring van het woningwetprogramma. Die onze kerheden hebben vooral in het begin van het jaar de produktie belemmerd. Thans is echter de mogelijkheid aanwezig de achterstand in de afgifte van machtigingen tot gunning van wo ningwetwoningen in te lopen. Aangezien het totale aantal vrijesectorwoningen de geplan de 25.000 niet zal halen, heeft de minister dit volume nu al voor een groot gedeelte naar de particuliere premiesector overgeheveld. Maxi maal zullen in 1969 60.000 gepremieerde par ticuliere woningen worden uitgegeven. In zijn memorie van toelichting merkt de minister op dat gedurende dit jaar de rente van hypothe caire leningen almaar stijgt en hij verwacht, gezien de krapte op de kapitaalmarkt, dat het einde van deze stijging nog niet in zicht is. Men vraagt zich dan af of de geplande 25.000 vrijesectorwoningen in 1970 wel gerealiseerd kunnen worden. Zou zelfs de premiebouw niet afgeremd worden door de hoge rentestand? De minister schijnt er nog al optimistisch over te zijn. Hij heeft althans geen bijzondere maat regelen getroffen. Doorstroming Zoals gezegd streeft de minister ernaar zo veel mogelijk gezinnen een woning te geven die overeenkomt met hun behoefte en financi ële mogelijkheden. Met het oog hierop is de harmonisatie van de huurprijzen, met name van die van bestaande woningwetwoningen, van groot belang. Een verdere huurliberalisatie (in enkele delen van Gelderland) kan hiertoe eveneens bijdragen. De ministerverklaarde dat binnenkort de besturen van woningbouwcor poraties en gemeenten een circulaire ontvan gen, waarin de minister suggesties doet voor concrete maatregelen ter vrijmaking van goed kope woningwetwoningen ten behoeve van minder draagkrachtige gezinnen. De boerenleenbank Leuth-Kekerdom organiseerde een kleurwedstrijd ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Hier de twee hoofdprijs-winnaressen Trees Dahm (I.) en Wilma Derksen 499

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 21