0 in de dienstensector. Er zullen daarom min der arbeidsplaatsen gecreëerd behoeven te worden. De minister denkt aan een aantal van 80.000 per jaar. Dit is echter zeer ten dele een zaak van de landbouw en de minister betreurt dat er in het memorandum zo weinig over wordt gezegd. Wel kan in dit verband de nood zaak worden onderschreven van een regio naal industrialisatiebeleid door de lidstaten. Begeleidende maatregelen Met de aanmoedigingsmaatregelen die de Commissie denkt te nemen kan onze regering zich verenigen, voorzover zij een globale wer kingssfeer bezitten en de mobiliteit van de ar beid verder kunnen vergroten. Fel is de minis ter echter gekant tegen steun die gericht is op individuele bedrijven, in casu de omvang rijke steunbedragen voor bedrijfsvergroting. Na het succesvol afbreken van de oude natio nale subsidiepolitiek stelt de EEG - niet alleen op landbouwgebied - een nieuw pakket samen. Dit moet worden vermeden, niet alleen omdat via deze achterdeur weer diverse nationale subsidies zouden kunnen binnenkomen, maar ook omdat de subsidies voor bedrijfsvergro ting het marktevenwicht in gevaar zouden kun nen brengen. De bewindsman verwacht een voldoende af vloeiing van de beroepsbevolking uit de land bouw. Hij stelt zich op het standpunt dat er daarom in grote mate ruimte moet worden ge geven aan particulier initiatief om de noodza kelijke aanpassing naar eigen inzicht te be werkstelligen. Daarbij is een voldoende mo biliteit van de grond voor hen die in de land bouw werkzaam zijn van grote betekenis. Hier door zal een zo rendabel mogelijke exploitatie 492

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 14