Circulaires no. 1689-1702 ven moet volgens dit voorstel door middel van premiestelsels gelijk worden gemaakt aan de rentabiliteit van de melkveebedrijven. Pas dan kan men een inkrimping van de melkproduktie verwachten. Om dit te bereiken stelt de Franse regering voor, een premie van dertig dollar te verlenen voor elke koe waarvan de melk niet meer wordt afgeleverd en verkocht, en een tweede premie - daarvoor noemt zij geen be drag - voor elke koe die ter slachting wordt aangeboden. In de eerste reacties op dit plan wordt gewezen op de noodzaak van een uitvoe rig controle-orgaan dat nodig zal zijn, zodat het de vraag is of de maatregel praktisch uit voerbaar is. Verder is men ook van mening dat het verschil in rentabiliteit tussen de twee soorten bedrijven niet zo groot is als van Fran se zijde wordt beweerd. Italië Het enige land waar weinig of geen reacties op het Plan Mansholt gehoord worden is Italië. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer men be denkt, dat dit het land is dat het meeste profijt zal hebben van de voorgestelde structuur maatregelen. Vooral in sommige streken van Italië staat de landbouw nog op zulk een laag peil, dat het Plan Mansholt enkel verbeteringen kan brengen, die daarenboven met gemeen schapsgelden gefinancierd worden. Niet hele maal ten onrechte bestaat dan ook bijvoor beeld in Duitsland de vrees dat het Plan Mansholt een overheveling van middelen van Noord-Europa naar Zuid-Europa zal beteke nen. 476

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 58