:n financiële instellingen - Nieuws van financiële instellingen - Nieuws van toe met bijna 9 procent tot 4,62 miljard. De middelenaanwas, die voor 122 miljoen tot stand kwam op spaarrekeningen, voor 115 miljoen op deposito's en voor de rest op ove rige crediteuren, werd vooral benut om meer geld uit te lenen aan debiteuren; deze post steeg op de balans met bijna 200 miljoen. Ook de winstcijfers toonden een gunstige ont wikkeling, ondanks de sterke stijging van de kosten. Het aantal vestigingen van de NBM nam in de verslagperiode toe met 10 tot 273; mede in verband met de felle concurrentie zal dit aantal nog verder worden uitgebreid. Sterke expansie bij Van Lanschot In het afgelopen boekjaar (bij Van Lanschot loopt dat van 1 april tot 31 maart) steeg het balanstotaal met 43 procent. Daarmee kwam de bank per 31 maart op een balanstelling van ruim 1,2 miljard. Het gemiddelde tegoed per spaarrekening steeg tot 7.900. In 25 verschil lende plaatsen zijn momenteel spaaragent- schappen voor Van Lanschot werkzaam. Hoewel de winst op zichzelf niet onbevredi gend genoemd wordt, kon zij door de sterke kostenstijging en de verdere verkrapping van de rentemarge toch geen gelijke tred houden met de expansie. Na de snelle expansie van de laatste jaren zal het beleid in de komende pe riode in zekere mate gericht worden op con solidatie. Wereldranglijst van American Banker Op de lijst van de 500 grootste banken in de vrije wereld, die jaarlijks door het Amerikaan se dagblad American Banker wordt gepubli ceerd, is onze organisatie geklommen van de 113e naar de 111e plaats. Door de consolidatie van de Hollandsche Bank Unie rukte de Alge mene Bank Nederland op van de 69e naar de 57e plaats, de Amro-Bank kwam van 70 op 69, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank van 82 op 81 en de Nederlandsche Midden- standsbank van 162 op 148. De Bank Mees en Hope staat op de 338e plaats. Ook Van Lanschot is nu tot de 500 grootsten doorge drongen en staat als 447e genoteerd. In de kopgroep is weinig veranderd. De Bank of America, de Chase Manhattan Bank, de First National City Bank en Barclays Bank blijven de lijst aanvoeren met een aanzienlijke voorsprong op de naaste 'concurrenten'. Het aantal Amerikaanse banken op de ranglijst daalde van 203 in 1967 naar 197 in 1968. 445

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 27