In memoriam C. VERKOOYEN t In de gezegende ouderdom van 83 jaar is op 1 februari 1969, de heer C. Verkooyen, te Ulvenhout overleden. Van 1922 tot 1962 heeft de heer Verkooyen onafgebroken met deskundigheid de belangen van de boerenleenbank behartigd in de hoedanigheid van bestuurslid tot 1937, als ondervoorzitter tot 1943 en als voorzitter tot zijn afscheid in 1962. Ter gelegen heid van zijn veertigjarig jubileum, dat samenviel met de opening van de nieuwe bank te Ulvenhout, werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en werd hem de gouden draagmedaille met oorkonde uitgereikt. Hij ruste in vrede. A. J. GOETHALS t Op Pinksteren, 25 mei 1969 is de heer A. J. Goethals in de leeftijd van 73 jaar te Sas van Gent overleden. Als mede-oprichter van de boerenleenbank Sas van Gent heeft hij in de hoedanigheid van bestuurslid en president van de raad van toezicht zijn beste krach ten aan de bank gegeven. Bij zijn afscheid, wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens, werd de heer Goethals onderscheiden met de gouden draag medaille met oorkonde. Naast zijn functies bij de boerenleenbank en Boerenbond vervulde hij ook de functies van Dijkgraaf en gezworene van diverse pol derbesturen. Hij ruste in vrede. H. H. B A E T E N t Op 28 mei 1969 overleed in de leeftijd van 69 jaar, de oud-voorzitter en ere-voorzitter van de boeren leenbank Sevenum, de heer H. H. Baeten. Van 1936 tot 1944 was hij lid van de raad van toezicht om deze functie daarna te verwisselen met de functie van voorzitter van het bestuur, hetgeen hij tot 1961 is geweest. Ter zake kundig en met veel ijver heeft de heer Baeten steeds de belangen van de bank gediend. Ook buiten de bank bekleedde hij verschillende lei dende functies zowel in het maatschappelijke als in het kerkelijke leven. Moge hij rusten in vrede. 420

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 62