In woorden De maand mei heeft voor onze aangesloten banken enige verrassende ontwikkelingen meegebracht. Voor het eerst sedert juni 1967 was de toeneming van de uitstaande voor schotten lager dan in dezelfde maand van het voorafgaande jaar. Wij geloven echter dat dit feit eerder verklaard moet worden uit de uitzonderlijk grote toeneming in mei 1968 dan uit een vermindering van de huidige grote vraag naar vaste leningen. Ondanks de re cente renteverhogingen verwachten wij niet dat het hoge niveau van verstrekkingen op korte termijn zal dalen. De overige eigen uit zettingen van de aangesloten banken ver toonden in mei een normale ontwikkeling. De spaaraanwas was ook in mei weer hoger dan in dezelfde maand van 1968. Daar kwam dan nog bij een zeer sterke toeneming van de middelen in rekening-courant. Voor een niet gering deel was dit te danken aan de privé- rekeningen. Het resultaat van deze ontwikke lingen was dat voor het eerst in de geschie denis van onze organisatie de middelen in één maand tijd met meer dan honderd miljoen gulden toenamen. Tot nu toe stond het 're cord' met 98 miljoen gulden op naam van mei 1968. In mei 1969 kwam er 124 miljoen gulden binnen. 418

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 60