vijfduizend gulden, waarna de overvaller het hazepad koos. Een grootscheepse klopjacht van de onmiddellijk gewaarschuwde Tilburgse politie bleef in eerste instantie zonder resul taat, later kon de overvaller wel worden gear resteerd. Tubbergen In Tubbergen betrok de boerenleenbank een fraai en goed geoutilleerd nieuw hoofdkan toor. De opening geschiedde door burge meester mr. Schepers. In zijn uitgestrekte ge meente zijn zeven boerenleenbanken geves tigd, die nu alle een modern hoofdkantoor hebben. Ter gelegenheid van deze opening werd aan de burgemeester een cheque van duizend gulden aangeboden, bestemd voor het jeugdwerk. Vierlingsbeek In zijn gelukwens namens de gemeente sprak burgemeester Van Heusden van Vierlings beek er zijn vreugde over uit dat de boeren leenbanken door modernisering en uitbreiding van hun outillage in staat zijn hun dienstver lening op hoog peil te handhaven en zelfs nog op te voeren. De burgemeester zei dit bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Boerenleenbank Merkelbeek

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 51