De boerenleenbank van ÉX tot De Centrale Bank Op de onlangs gehouden algemene verga dering van onze organisatie is ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren afgetreden als lid van de beheerscolleges van onze centrale instellingen, waarin hij tevens de functies van plaatsvervangend president bekleedde. In deze vacatures is inmiddels voorzien. Prof. dr. F. W. J. Kriellaars is gekozen tot plaats vervangend president van de raad van toe zicht van de centrale bank en van de raad van commissarissen van de Boeren-Hypo- theekbank en de Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven'. Prof. mr. F. F. X. Cerutti werd gekozen tot plaatsvervangend president van de raad van beheer en van de beide raden van gedelegeerde commissarissen. Albergen De heer J. G. Velthof, die gedurende 35 jaar een beheersfunctie heeft vervuld bij de boe renleenbank Albergen, heeft afscheid geno men wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Namens de centrale bank werd hem door de heer Peters Weem, inspecteur, een oorkonde met gouden draagmedaille uit gereikt. Angeren In Angeren vierde de boerenleenbank haar gouden jubileum. Districtsdirecteur Joosten bracht de gelukwensen van de centrale bank over. Hij reikte een gouden medaille uit aan de heer G. Publichuizen, een van de mede oprichters en gedurende bijna 40 jaar be stuurslid van de bank. Barger-Oosterveld Tot kassier van de boerenleenbank Barger- Oosterveld is met ingang van 1 juni 1969 be noemd de heer J. Cohen. Enkele dagen later was de bank weer in het nieuws bij de ope ning van haar derde bijkantoor in Emmen. Beckum De boerenleenbank Beckum opende een nieuw bijkantoor in Hengelo. Blerick Na een ambtsperiode van 23 jaar nam de heer H. M. Titulaer afscheid als directeur van de boerenleenbank Blerick. Op 2 juni jongstleden werd ter gelegenheid daarvan een zeer druk 406

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 48