zekere spanning op de arbeidsmarkt. Zeer onbevredigend noemt het kwartaalbericht de prijsontwikkeling. In de eerste vier maanden stegen de prijzen met zes procent. Het zal dui delijk zijn, aldus het bericht, dat de loonstij gingen van acht a negen procent, die de trend matige stijging van de produktiviteit reeds ver re te boven gaan, slechts een zeer geringe reële inkomensverbetering zullen inhouden. Op grond van de geldomzetten van de detail handel en de overschotten bij de spaarinstel- lingen mag worden aangenomen dat het ver bruik is gedaald. De investeringen in vaste activa zijn minder gestegen dan in de vooraf gaande kwartalen. Ten gevolge van conjunc turele spanningen in het binnenland heeft de betalingsbalans geen duidelijke verbetering te zien gegeven. Hoewel de overheid voor 1969 zou streven naar vermijding van begrotings overschrijdingen en het beleid zou zijn ge richt op de bestrijding van de inflatoire fi nanciering, heeft het eerste kwartaal nog geen verbetering te zien gegeven. Het financie ringstekort van de gehele overheid beliep in de periode april 1968 tot maart 1969 nog steeds circa vijf procent van het nationale in komen. De speciale legpenning, die gemaakt werd ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de boerenleenbank Heusden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 47