Verzekeringen NCB in Tilburg, Onderlinge Verzekeringmaatschappij ABTB in Arnhem, Verzekeringen van de LTB in Leiden en de Limburgsche Onderlinge Verzekeringmaat schappij in Roermond. De vier leden-vergaderingen en de aandeel houdersvergadering van de BTL hebben de fusieplannen goedgekeurd. De partners zul len na 1 januari binnen de overkoepelende or ganisatie als zelfstandige maatschappijen blijven werken, al zal er zeker naar een ge leidelijke integratie worden gestreefd. De nv Interpolis krijgt een aandelenkapitaal van tien miljoen gulden, waarvan tien procent is volge stort door de aandeelhouders, zijnde de vijf maatschappijen. Voor de besluiten uitgevoerd kunnen worden, moeten de vier schadeverze keringmaatschappijen worden omgezet in nv s om vervolgens hun aandelen in te brengen in de nv Interpolis. De groep zal zich richten op de gehele assu- rantiemarkt. Naar jaarlijks premie-inkomen zal zij de acht ste plaats innemen op de ranglijst van Ne derlandse verzekeringsgroepen. Krediet aan het buitenland beperkt De kapitaalstroom naar het buitenland leidde de laatste tijd tot ernstig deviezenverlies en tot verkrapping op de geld- en kapitaalmarkt. De rentestijging werd daardoor gestimuleerd. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, heeft de Nederlandsche Bank de buitenlandse uit zettingen van het bankwezen aan banden ge legd. Na overleg met de handelsbanken en landbouwkredietbanken heeft zij bepaald dat de banken het bedrag dat zij op een recente datum in het buitenland hadden uitstaan, niet of weinig meer mogen verhogen, terwijl de netto buitenlandse positie gedurende het tweede halfjaar van 1969 gemiddeld tien pro cent lager dient te zijn. Met deze maatregel hoopt de Nederlandsche Bank de grote zuig kracht van de Amerikaanse banken en onder nemingen tegen te gaan en mede daardoor de rentestand in ons land te consolideren. Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank Voor de eerste keer heeft de Nederlandsche Bank een kwartaalbericht gepubliceerd. Hier mee komt zij tegemoet aan de in brede kring gevoelde behoefte aan meer frequente in formatie van de Nederlandsche Bank. Het kwartaalbericht zal als regel een analyse ge ven van de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal met uit gebreide statistische bijlagen, die zijn toege spitst op monetaire en financiële gegevens. Voorts zal het kwartaalbericht artikelen be vatten over bijzondere onderwerpen; in het eerste nummer is een artikel over de ontwik keling van het onzichtbare verkeer met het buitenland opgenomen. Een beoordeling van de economische ontwikkeling wil de presi dent, dr. Zijlstra, in zijn kwartaalbericht ech- ter niet geven. Die wil hij bewaren voor het jaarverslag van de Nederlandsche Bank. Het eerste kwartaalbericht constateert een daling van de produktiviteit, die veroorzaakt wordt door de grote bestedingsgolf in het laatste kwartaal van 1968 en door de ongunsti ge weersomstandigheden voor de bouwnij verheid. Desalniettemin bleef de spanning op de arbeidsmarkt in het westen groot en ook in het zuiden en oosten was sprake van een 404

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 46