en daar van een verklaring publiceren. In deze verkla ring zou dan bijvoorbeeld kunnen staan, dat de onderneming in dezelfde mate als een wel onder toezicht staande spaarbank over de middelen beschikt om aan normale opvra gingen te kunnen voldoen en dat de verhou ding schulden/bezittingen niet afwijkt van die bij gecontroleerde instellingen. Verder zou in de accountantsverklaring ope ning van zaken kunnen worden gegeven over de aard van de beleggingen. Zijn zij meer ri sicodragend dan bij andere spaarbanken? De hoge rente die men belooft moet toch ergens vandaan komen. ENDRAMAC noch NEBERU geven een dergelijke accountantsverklaring uit. Wie zijn geld desondanks naar ENDRAMAC of NEBERU brengt dient te bedenken, dat hij voor de hogere rente een aantal waarborgen opoffert. Waarborgen die bij gecontroleerde spaarbanken wèl bestaan.' Garantie op betaalcheque naar 100 gulden Met ingang van 1 augustus 1969 is de maxi mum-garantie voor de groene betaalcheque verhoogd van vijftig tot honderd gulden. De gezamenlijke banken hebben tot deze garan tieverhoging besloten op grond van een onder zoek bij gebruikers en winkeliers. De regelma tige gebruikers van betaalcheques vonden een verhoging van de maximum-garantie gewenst, vooral omdat zij dan niet zoveel cheques hoe ven uit te schrijven als zij grotere bedragen te betalen hebben. Voor alle betalingen tussen vijftig en honderd gulden is nu nog maar één cheque nodig. Ook de winkelier is gebaat met de verhoging van de maximum-garantie. De betalingen worden vlugger afgewikkeld en de kascontrole wordt erdoor verlicht. Het aantal blanco cheques dat de banken tege lijkertijd aan een rekeninghouder mogen af geven is niet gewijzigd, het blijft dus ten hoogste dertig stuks. Elke bank blijft ech ter vrij om naar omstandigheden zelf te bepa len hoeveel blanco cheques zij per keer aan een rekeninghouder wil geven. Het aantal in omloop gebrachte betaalcheques neemt steeds toe. De verhoging van de ga rantie zal het gebruik van de groene betaal cheque zeker nog stimuleren. De rekening houders van de banken blijken in het alge meen op verantwoorde wijze van dit betaal middel gebruik te maken. Interpolis Interpolis nv wordt de naam van de houdster maatschappij, waaronder vijf verzekeringsbe drijven, nauw gelieerd met de agrarische sec tor, vanaf 1 januari 1970 zullen gaan samen werken. De partners zijn de nv Levensverze keringmaatschappij BTL in Den Haag en de vier regionale schadeverzekeringsbedrijven: 403

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 45