Van hier De consumentenbond over niet onder toezicht staande 'spaarinstellingen' 'Bij ENDRAMAC en NEBERU kan men geld storten. Net als bij iedere spaarbank. Bij ENDRAMAC en NEBERU krijgt men over zijn geld meer rente. Net als bij iedere spaar bank. Bij ENDRAMAC en NEBERU bedraagt deze rente soms meer dan 8%. Niet als bij iedere spaarbank. ENDRAMAC en NEBERU zijn vrij in hun han delen. Niet als iedere spaarbank.' Aldus schrijft de Consumentenbond in zijn maandblad van augustus. Het kritisch ge stemde artikel gaat als volgt verder: 'Bijna ie dere spaarbank staat uit hoofde van de Wet Toezicht Kredietwezen onder controle van de Nederlandse Spaarbankbond. ENDRAMAC te Amsterdam en NEBERU te Heerlen niet. Dit toezicht houdt onder andere in, dat ge controleerd wordt of het totaal van de schul den van de bank niet te groot is in verhouding tot de bezittingen en ook of de bank voldoen de middelen heeft om aan normale opvragin gen te voldoen. En tevens of de spaarbank de haar toevertrouwde gelden niet al te risico dragend belegt. Voor het beleggen in aan delen en het nemen van hypotheken gelden strenge voorschriften.' De Consumentenbond schrijft verder dat het aan de Wet Toezicht Kredietwezen ligt dat deze instellingen niet gecontroleerd worden; zij vallen niet onder de definitie van spaar bank en evenmin onder de definitie van han delsbank. De Nederlandsche Bank heeft wel een onderzoek ingesteld bij deze twee instel lingen, maar dat heeft niet geleid tot een be sluit om ze onder controle te stellen. De re den hiervoor kan zijn dat zij niet onder een van de wettelijke definities vallen, maar het kan ook zijn, zo lezen wij in de Consumenten gids, dat deze instellingen niet beschikken over het minimum bedrag aan eigen midde len dat aanwezig moet zijn om bijvoorbeeld als handelsbank onder het toezicht te vallen. De Consumentengids gaat dan voort: 'Met het oog op de veiligheid voor de consument vinden wij deze lacune in het toezicht wel te betreuren. Wat zouden ENDRAMAC, zowel als NEBERU kunnen doen om vertrouwen te wekken? Dat een spaarbank onder toezicht staat van de Nederlandse Spaarbankbond, betekent voor het publiek dat men er met zeker vertrouwen zijn geld heen kan brengen. Wanneer dit toe zicht om welke reden dan ook ontbreekt, staan er nog wel andere middelen ten dienste van de desbetreffende ondernemer om het ver trouwen te winnen. Hij zou door een accountant een onderzoek bij zijn bedrijf kunnen laten instellen en hier- 402

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 44