TOERISME Op 1 september starten enige honderden boe renleenbanken met de verkoop van vakantie reizen. Verschillende nieuwe termen doen met dit nieuwe werkterrein hun intrede. Zo ondermeer het woord touroperator. De Hotel plan nv, waarmee wij samenwerken op dit gebied, wordt aangeduid als een touropera tor. Wat verstaat men eigenlijk onder dit En gelse begrip? Laten wij beginnen met te zeggen dat er twee soorten reisondernemingen zijn. Nog niet zo lang geleden traden reisondernemingen bij na uitsluitend als bemiddelingskantoren op; er zijn er die dat nog doen. Als agent van vervoersmaatschappijen en dergelijke leve ren zij spoorbiljetten, vliegtickets en scheeps- passages, zij verzorgen hotelreserveringen, treden soms als tussenpersoon voor verzeke ringen op en geven verder in de eerste plaats voorlichting over alles wat met reizen te ma ken heeft. Desgewenst stellen zij ook voor bepaalde cliënten individuele reizen samen. Daarnaast zijn reisondernemingen ontstaan, die op eigen houtje reisarrangementen op stellen. Zij doen dit voor eigen rekening en risico en bieden ze in de vorm van reispro gramma's aan het publiek aan. Dit soort reis ondernemingen staat bekend onder de be naming touroperator. Om een zo groot moge lijk publiek te bereiken maken zij gebruik van reisbureaus. Dit zijn eigenlijk wederverkopers van arrangementsreizen. Ook onze boeren leenbanken zullen nu gaan optreden als we derverkopers van arrangementsreizen, met een huiselijke en tekenende naam ook wel kant-en-klaar-reizen genoemd. De boeren leenbanken worden daarmee natuurlijk geen reisbureaus, er is alleen een nieuwe groep we derverkopers op de markt gekomen. Het is eigenlijk niet verwonderlijk dat zich zul ke nieuwigheden voordoen op het gebied van het verkopen van reizen. Het toerisme is nog jong. Nog maar anderhalve eeuw geleden bestond er geen toerisme. Reizen deed men alleen als het absoluut noodzakelijk was. Rei zen was verbonden met gevaren en ontberin gen. Wie een werkelijk grote reis ging maken wist niet zeker of hij wel gezond terug zou komen. De opkomst van de spoorwegen heeft daarin verandering gebracht. De spoorweg heeft het mogelijk gemaakt om veilig, vlug en voordelig te reizen. Toch was reizen tot rond het jaar 1900 alleen maar weggelegd voor de welgestelden. Pas daarna ging het toerisme langzamerhand massale vormen aannemen. De auto kwam als vervoermiddel in gebruik, het vliegtuig en de autobus deden hun intrede. Ook schepen werden meer en meer voor het toerisme gebruikt, maar blijven een ondergeschikte rol spelen. Zodra een produkt door de grote massa ge- 399 ■4 Vakantievreugde

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 41