de boerenleenbank UITGAVE VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN J U L I - A U G U S T U S 1969 No. 574 Ondanks de vakantiestemming, die alom in den lande heerst, heeft de redactie onverdro ten gewerkt aan het dubbele nummer van 'de boerenleenbank'. De hoofdmoot hierin wordt gevormd door een verslag van de begin juni te Utrecht gehouden NIBE-dag. In dit nummer worden de door mr. Ph. van Campen en dr. J. van den Brink (AmRo) uitgebrachte preadvie zen over de concurrentieverhoudingen in het Nederlandse bankwezen kort besproken, even als een inleiding die op die dag werd gehou den door dr. J. Buning (Spaarbankbond) en de discussie die daarop volgde. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor plaatselijke boerenleenbanken is met het aan nemen van de Wet op de Vennootschapsbe lasting in de Tweede Kamer van twintig pro cent gebracht op vierendertig procent. Dit is te lezen in het artikel over een nieuwe ven nootschapsbelasting, dat in het kort enige belangrijke veranderingen ten opzichte van het oude belastingregime behandelt. De tijd dat men fatsoenshalve geen consump tieve goederen kocht met geleend geld, of wat men vroeger zei 'op de pof' kocht, is vol gens prof. Wemelsfelder - in een toespraak gehouden tijdens het 10e congres van de Europese financieringsmaatschappijen te Am sterdam - wel zo ongeveer voorbij. Prof. Bosman signaleerde op hetzelfde congres een grotere toekomst voor de persoonlijke lening dan voor het afbetalingskrediet. Een van onze medewerkers doet in dit nummer verslag van zijn reis naar Laos, die ten doel had de mogelijkheden te bestuderen om de landbouw rond Vientiane op een hoger peil te brengen. Hij constateert dat wij bij het verlenen van ontwikkelingshulp onze westerse bril dienen af te zetten en ons moeten verplaatsen in de omstandigheden van het betreffende land en in de mentaliteit van de bevolking. 361

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 3