DE EERSTE KRINGVERGADERINGEN In de loop van de maand oktober zullen in het kader van de gewijzigde organisatorische op zet van onze organisatie de eerste kringver gaderingen worden gehouden. Overeenkom stig de overgangsbepaling in het Kringregle ment zal de oproep voor deze eerste verga deringen worden verzorgd door de directie van de centrale bank. Voorzitter van de eerste kringvergaderingen zal zijn een lid van de directie, van de raad van beheer of van de raad van toezicht van de centrale bank. Het secretariaat voor de diverse kringen berust bij de onderscheiden districtsdirecties. Volgens het kringreglement neemt iedere boerenleenbank aan de stem mingen deel door een door haar bestuur aangewezen stemgerechtigde afgevaardigde; het aantal stemmen per bank is afhankelijk van het balanstotaal. Aansluitend aan deze kringvergaderingen zal medio november de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de centrale kringvergade ring. De centrale kringvergadering wordt ge vormd door de kringbesturen. Het voornaamste punt dat op de kringverga deringen aan de orde zal komen is de verkie zing van de kringbesturen. Voor de kring- besturen zullen drie leden en drie plaatsver vangende leden worden gekozen. Het bestuur moet bestaan uit een lid van de raad van toe zicht, een lid van het bestuur en een kassier/ directeur; een plaatsvervanger moet bij zijn boerenleenbank dezelfde functie vervullen als degene voor wie hij plaatsvervanger is. De gekozenen moeten afkomstig zijn van zes ver schillende boerenleenbanken uit de kring. Voor deze eerste verkiezing van kringbe sturen kunnen kandidaten gesteld worden door de boerenleenbanken in de kring. De kandidaatstelling moet door tenminste drie boerenleenbanken zijn ondertekend en moet uiterlijk eenentwintig dagen voor de vergade ring aan het secretariaat van de kring worden ingezonden. Uiterlijk zeventien dagen voor de vergadering zal dit secretariaat de kandidaat stellingen ter kennis van de boerenleenbanken brengen. Tot elf dagen voor de vergadering kunnen deze dan nog andere kandidaten stel len op dezelfde wijze als de eerste kandidaat stellingen. In de kringvergadering zullen ook het On derling Waarborgfonds en de Stichting In ternationale Ontwikkelingshulp door boeren leenbanken ter sprake komen. Deze onder werpen zullen later ook behandeld worden in de centrale kringvergadering. Daarnaast zullen op de kringvergaderingen nog de onderwerpen aan de orde komen die voorheen in de najaarsbijeenkomsten werden besproken, te weten de gang van zaken in de afgelopen periode, de rentepolitiek, het uit- leenbeleid en dergelijke. 397

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 39