DE INTERNATIONALE RECLAMEB IJ EENKOMST 13 Op 28 en 29 mei jongstleden herbergde de centrale bank een internationaal gezelschap directeuren en reclamechefs van de verschil lende Raiffeisenorganisaties. De deelnemers werden op de eerste dag begroet door de al gemeen directeur van de centrale bank, mr. Ph. C. M. van Campen. In zijn inleiding be lichtte mr. Van Campen de plaats van de boe renleenbank in Nederland en gaf hij een uit voerige beschouwing over de ontwikkeling in het afgelopen jaar, die voor de boerenleen banken zo bijzonder gunstig is geweest. Van zelfsprekend ontbrak daarbij niet een visie op de komende jaren, waarbij de automatise ring bij de centrale bank en de aangesloten boerenleenbanken de hoofdmoot vormde. De agenda van de vergadering vermeldde slechts vier punten. Op het eerste gezicht wei nig omvangrijk, doch gelet op de onderwer pen, namelijk reisverkeer, salarisbetalingen, sparen door belegging in aandelen en school- sparen, voldoende voor diepgaande discus sies. Onderwerpen ook die bij alle deelnemers in de volle belangstelling bleken te staan, waardoor een vruchtbare gedachtenwisseling mogelijk werd. Het bleek overigens dat de banken niet alleen in Nederland belangstel ling hebben voor de verkoop van reizen. In andere landen is dat ook zo, maar men wor stelt er nog wat moeizaam door de onder handelingsfase heen. Salarisbetalingen via de bank worden ook bij onze zusterorganisaties in het buitenland gezien als middel om nieu we relaties aan te trekken, die, eenmaal bin nen, op gemakkelijke wijze geïnformeerd kun nen worden over de overige bankdiensten. Het zal duidelijk zijn dat aan de werving van deze nieuwe relaties grote aandacht besteed wordt. Bij vergelijking van het hiervoor gebruikte materiaal, viel ons op, dat dit zonder uitzon dering van uitstekend gehalte was. Het optreden van Amerikaanse beleggings maatschappijen vervult onze buitenlandse vrienden met enige zorg. De aanpak is ook daar hard en blijkt tot succes te leiden. Gelet op het feit, dat het sparen door belegging in aandelen ook voor de kleine spaarder inte ressant gemaakt wordt, kunnen wij van geluk spreken de Beleggingspolis van de 7 tijdig te hebben geïntroduceerd. De buitenlandse organisaties missen een soortgelijke beleg gingsvorm, zodat men het antwoord op de ac tiviteiten van anderen nog schuldig moet blij ven. Het was bekend, dat vooral in West-Duitsland en Oostenrijk het schoolsparen reeds jaren lang als een der belangrijkste activiteiten beschouwd werd om de jonge spaardertjes naar de bank te trekken. Het was dan ook wat frappant te moeten merken, dat men nu aarzelt op de eenmaal ingeslagen weg voort 392

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 34