ook niet terug te lopen als de rentevoet stijgt. De overheid heeft dit allang begrepen en tracht in tijden van economische overspan ning het consumptief krediet te beperken door het verplichte bedrag van de eerste betaling hoger te stellen. Erg effectief hoeft dat ook nog niet te zijn, meent professor Bosman, want als de eisen bij het afbetalingskrediet te zwaar worden, kan men een persoonlijke lening zien te krijgen. Een dergelijke overgang van de ene naar de andere kredietsoort blijft altijd mogelijk zolang de overheid een deel van de kredietmarkt wel beheerst, en een an der deel vrijlaat of minder hard aanpakt. De hoogleraar kwam daarom ook tot de slotsom dat de overheid pas werkelijk effectief te werk gaat als zij een grens stelt aan de to tale omvang van het bankkrediet. Wij zouden daaraan willen toevoegen dat ook andere fi nanciële instellingen dan banken krediet ver strekken. Het zou goed zijn om die niet lan ger buiten schot te laten als de banken aan beperkingen worden onderworpen. Professor Wemelsfelder, de tweede inleider op het congres, wilde in zijn rede afrekenen met de van oudsher bestaande negatieve be nadering van het consumptieve krediet. Hij was het niet eens met de kritiek die men wel hoort, dat het geld dat banken voor consump tieve doeleinden uitlenen, beter besteed zou kunnen worden voor produktieve investerin gen. Dat produktieve krediet wordt toch wel verstrekt, zo ongeveer was de strekking van zijn betoog, want het neemt altijd nog het leeuwedeel van de totale kredietverlening voor zijn rekening en de omvang van het con sumptieve krediet is in vergelijking daarmee zo gering dat de invloed daarvan niet groot kan zijn. Bovendien, zo zei hij, kunnen meer vrouwen buitenshuis gaan werken als zij door middel van consumptief krediet wasautoma ten en dergelijke kunnen aanschaffen. Dan kan er meer geproduceerd worden en stijgt dus de welvaart. Een ander voordeel van het consumptief krediet zag hij hierin, dat dege ne die daar gebruik van maakt, zijn spaar geld niet hoeft aan te spreken. Het congres leverde enige gegevens op over het consumptief krediet in ons land. In 1968 werd in ons land voor 1,7 miljard gulden aan persoonlijke leningen en afbetalingskredie ten verstrekt, hetgeen ongeveer twee procent uitmaakte van het nationale inkomen. Ondanks de zeer sterke groei van de laatste jaren staat de consumptieve kredietverlening in ons land nog in de kinderschoenen. In de Verenigde Staten bedraagt deze bijvoorbeeld vijftien pro cent van het nationale inkomen, in Zweden ze ven procent en in Engeland vijf procent. Op Oostenrijk na ligt het cijfer in Nederland het laagst in de westerse wereld. Men verwacht dat het consumptieve krediet zich in Neder land in 1980 zal hebben verdubbeld. 391

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 33