0p de po De tijd is voorbij dat men fatsoenshalve geen goederen kocht met geleend geld. Men spreekt nu van 'consumptief krediet', als ie mand geld leent om consumptiegoederen te kopen. De banken beijveren zich om perso nen, die plannen in deze richting hebben, als cliënt te krijgen. Gespecialiseerde financie ringsmaatschappijen, niet zelden dochteron dernemingen van banken, zijn op dit gebied werkzaam. Geleerden wijden beschouwingen aan het verschijnsel van consumptief kre diet. Onlangs hebben de Europese financie ringsmaatschappijen hun tiende congres ge houden. Uit dit alles blijkt wel dat het con sumptieve krediet een niet geringe status in onze maatschappij heeft gekregen. De uit drukking 'op de pof kopen' is uit de tijd ge raakt, al werd zij dan onlangs nog gebruikt door een hoogleraar die het consumptieve krediet als onderwerp voor een openbare re de had gekozen. Over deze rede willen wij het nu niet hebben, misschien komen wij er later nog eens op terug. Wij wilden iets ver tellen over het tiende congres van de Euro pese financieringsmaatschappijen. Tijdens dit congres hebben ook weer twee professoren toespraken gehouden. Professor Bosman vergeleek de situatie in de Verenigde Staten met die in Nederland. Die vergelijking gaf hem de indruk dat de toeneming van het consumptieve krediet een verschuiving in de doeleinden zal meebrengen. In Nederland wordt consumptief krediet vooral besteed aan duurzame goederen. Maar in Amerika nemen op krediet gekochte diensten, zoals vakantie reizen, een grotere plaats in. Dat is in Neder land nog maar weinig het geval. Nog niet lang geleden protesteerden de vakbonden in ons land toen een bank reclame maakte voor va kantieleningen. Professor Bosman verwacht echter dat wij in ons land dezelfde ontwikke ling te zien zullen krijgen. Hij concludeerde daaruit dat het zuivere afbetalingskrediet in de toekomst van minder betekenis zal wor den, terwijl de betekenis van de persoonlijke leningen zal toenemen, juist omdat men bij een persoonlijke lening vrij blijft in de be steding van het geld. Velen die met het consumptieve krediet te maken hebben, menen dat de hoogte van de rente daarbij van weinig belang is. Professor Bosman vond dit in zijn onderzoek bevestigd. Men kijkt niet naar rente en kosten als men iets op afbetaling koopt, men kijkt naar de grootte van de maandelijkse termijnen. Daar om hoeft de vraag naar consumptief krediet 390

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 32