Sawa's in het droge seizoen. Zodra de Nam-Ngumdam klaar is, kan op deze sawa's tweemaal per jaar rijst worden verbouwd bouwd. Bedoeling hiervan is onder meer, door middel van waterkracht stroom op te wek ken, waardoor het mogelijk wordt water op te pompen uit twee rivieren, de Mekong en de Nam-Ngum ter irrigatie van een deel van dit gebied, dat circa 40.000 hectare beslaat. Tot dusver kan daar alleen in het natte seizoen rijst worden verbouwd. Is de dam gereed - in 1972 - dan zal er met behulp van irrigatie en verbeterde drainage tweemaal per jaar rijst verbouwd kunnen worden. Voor de bevolking van de vlakte èn voor het land in zijn geheel is dat van groot economisch belang. Maar voor het tot ontwikkeling brengen van dit gebied komt uiteraard veel meer kijken dan het bouwen van een dam. Op velerlei terrein moeten over een reeks van jaren voorzienin gen worden getroffen, prognoses en bereke ningen worden opgesteld en de weg tot etap- pesgewijze bereiking van het gestelde doel worden uitgezet. Met de bestudering van dit project en met het uitbrengen van advies hierover heeft de Azia tische Ontwikkelingsbank in Manilla de nv ILACO belast, in samenwerking met Agrar und Hyd Technik te Essen. Tot dit doel werd door 386

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 28