perkte mate aftrekbaar zou zijn. In afwijking daarvan is echter via een amendement vast gesteld dat die beperking alleen geldt als de commissarissen natuurlijke personen zijn en tevens een aanmerkelijk belang in de onder neming bezitten. Tenslotte is het strijdpunt betreffende de han del in lege nv's dat de fiscus al had ge wonnen, nu definitief in de wet geregeld. De verliezen van dergelijke nv's zijn niet meer compensabel als de onderneming niet ge staakt is en als de natuurlijke personen die onmiddellijk aandeelhouder zijn, niet hoofde lijk dezelfde zijn als ten tijde van de staking van de onderneming. Deze laatste voorwaar de zal echter met enige soepelheid gehan teerd worden. Tarief Tenslotte de vaststelling van het tarief. Deze kwestie hangt nauw samen met het probleem van de dubbele heffing. Om enigszins tege moet te komen aan de bezwaren die tegen de dubbele heffing worden aangevoerd, stelden de bewindslieden voor, het tarief met één punt te verlagen. Hierover is veel discussie ont staan. Om te voorkomen dat deze kwestie bij de behandeling van het ontwerp uitvoerig zou worden aangesneden, heeft men besloten het tarief bij afzonderlijke wet vast te stel len. Dit zou dan gebeuren bij de behandeling van de begroting van 1970, wanneer ook de budgettaire gevolgen beter kunnen worden overzien. 383

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 25