als winst wordt aangemerkt, waarover ven nootschapsbelasting voldaan moet worden. Tegen dit laatste hebben enige onroerend- goedmaatschappijen protest aangetekend, evenwel zonder resultaat. Verzekeringen In de bestaande wetgeving is het aan levens verzekeringsmaatschappijen toegestaan om belastingvrij een egalisatiereserve te vormen voor de risico's van het bedrijf. De fiscus wenste nu deze 'fout' te herstellen en stelde voor om de gevormde egalisatiereserves in vijf jaar te laten afbreken door deze bedragen telkens aan de jaarwinst toe te voegen. Dit voorstel is echter ingetrokken. Na onderhan delingen is voorgesteld dat de verzekerings maatschappijen ook in de toekomst belas tingvrij uit de fiscale winst mogen reserveren, maar dan niet meer dan de helft van wat op het ogenblik is toegestaan. De maximale hoogte van de egalisatiewinst is verlaagd van tien tot vijf procent van de premiereserve. De belastbare winst van de levensverzeke ringsmaatschappijen zal overigens hoger wor den doordat zij in overleg met het ministerie een hogere rentevoet gaan hanteren bij de berekening van de premiereserve; de toevoe gingen uit de winst aan de premiereserve zul len daardoor kleiner worden. Voor de schade verzekeringsmaatschappijen wilden de be windslieden een soortgelijke regeling treffen. De schadeverzekeraars zijn hiertegen in ver zet gekomen, onder andere met als argument dat de schadeuitkeringen van jaar tot jaar op lopen. De bewindslieden hebben daarop toe gestaan dat driekwart van de huidige dotatie aan een egalisatiereserve in het vervolg be lastingvrij aan deze reserve mag worden toe gevoegd. Nog enige nieuwe punten Met de nieuwe wet zijn vooralsnog enige inte ressante wijzigingen in het regime aange bracht. Wij zullen die hier de revue laten pas seren. Zo behoeven de emissiekosten niet meer in mindering gebracht te worden van het bij de uitgifte bedongen agio, maar kunnen zij recht streeks ten laste van de verlies- en winst rekening worden gebracht. Verder wordt de commissarissenbelasting af geschaft. In het voorstel was bepaald dat de beloning voor commissarissen maar in be- 382

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 24