Bijkantoor in de Fatima-wijk van de boerenleenbank Roosendaal Zij zullen deze belasting echter niet hoeven te betalen als zij een bepaald deel van de beleggingsopbrengsten binnen korte termijn uitkeren. Welk deel dat moet zijn, zal nader bepaald moeten worden in een algemene maatregel van bestuur. De ontvanger van de uitkeringen zal dan echter wel inkomstenbe lasting moeten betalen over de uitgekeerde vermogenswinsten. Een motie om belasting vrijdom voor de open fondsen te handhaven werd met zwaar politiek geschut bestreden en daarna ingetrokken. Wel wist de Kamer te bereiken dat de beleggingsfondsen van vak bonden buiten de belastingverzwaring bleven. De bovenstaande regeling is ook van toepas sing verklaard voor beleggingen in obligaties en onroerend goed. Deze laatste wijziging heeft vooral betrekking op de vooroorlogse onroerend-goed-nv's die om fiscale reden waren opgericht. Op deze naamloze vennoot schappen zat door de waardestijging een be hoorlijke claim van de vennootschapsbelas ting. Door hen onder het regime van de be leggingsfondsen te plaatsen, zou deze claim komen te vervallen daar men alle winsten be lastingvrij zou kunnen gaan uitkeren. Deze consequentie heeft de wetgever niet willen trekken. Daarom is bepaald dat bij overgang naar de status van beleggingsmaatschappij, de op dat moment bestaande waardestijging 381

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 23