DE NIEUWE VENNOOTSCHAPS BELASTING veen en staatssecretaris Grapperhaus nog een drietal keren gewijzigd. Ondanks de vele wijzigingen in het oorspron kelijke wetsontwerp hebben de financiële des kundigen van de Tweede Kamer zich met verve geworpen op het ter tafel gebrachte ontwerp en er een reeks amendementen op los gelaten. Talrijke brieven en requesten zijn aan het adres van de Tweede Kamer verzon den. Aanloop Toen dr. Jelle Zijlstra in 1960 als minister van Financiën een wetsontwerp op de vennoot schapsbelasting indiende, maakte hij daar mee een begin met het vervangen van het laatste stuk oorlogswetgeving dat wij in Ne derland nog kenden. Met opzet zeggen wij 'een begin', omdat in 1960 wel niemand ver moed zal hebben dat het ontwerp pas tien jaar later zijn behandeling in de Tweede Ka mer zou krijgen. De wisseling van enkele ka binetten heeft de afhandeling van dit ontwerp vertraagd. In totaal is het vier keer opnieuw gewijzigd. De eerste wijziging werd nog aan gebracht door minister Zijlstra zelf. De plan nen tot wijziging van minister Vondeling in het kabinet Cals zijn nooit in behandeling ge komen vanwege het aftreden van het kabinet. Tenslotte is het ontwerp door minister Witte- Dubbele heffing niet opgeheven In het oorspronkelijke ontwerp van minister Zijlstra kwamen maatregelen voor om dub bele belastingheffing voor een deel te voorko men. Uiteindelijk zijn deze bepalingen uit het ontwerp verdwenen. Op dit punt blijft dus alles zoals het is: over de uitgekeerde winst moet eerst vennootschapsbelasting tegen het nor male tarief worden betaald door de onderne ming en vervolgens, na uitkering, moet de divi dendtrekker nog inkomstenbelasting betalen. De regering wilde bij nader inzien nog geen maatregelen ter voorkoming daarvan in de wet vastleggen. Zij vond de zaak daarvoor te inge wikkeld. Ook wil zij liever afwachten wat het komende gesprek in de Europese Gemeen schap over dit onderwerp zal opleveren. Daarbij komt natuurlijk dat de schatkist op het ogenblik geen geld kan missen. Het weg vallen van belastingbaten door het vervallen van de dubbele heffing zou het nodig maken op andere manier meer belastingen binnen te krijgen. Daar wilde men op dit ogenblik niet aan beginnen. De Kamer heeft echter toezeg ging gekregen dat de regering in 1970 een nota over dit onderwerp zal uitbrengen. 378

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 20