Gegaran deerde kredietrege lingen Mr. Van Campen geeft allereerst een bespre king van de werking van de bijzondere krediet regeling in de land- en tuinbouw. Hij merkt hierbij op dat geldleningen onder garantie van het Borgstellingsfonds door iedere bank kun nen worden verstrekt. In de praktijk is geble ken dat in de samenwerking tussen overheid en banken een veelvormigheid bij de uitvoe ring van garantieregelingen geen moeilijkhe den behoeft op te leveren. Integendeel, in de agrarische sector heeft deze samenwerking stimulerend gewerkt op de aanpak van de fi nancieringsproblemen. Ook in de midden standssector heeft de overheid via garantie regelingen de helpende hand geboden. Ech ter, in tegenstelling tot de regeling voor de land- en tuinbouw, kunnen niet alle bankinstel lingen zulke kredieten verstrekken. Weliswaar wordt er in de garantieregelingen zelf meestal geen bepaalde bankinstelling als geldver- schaffer vermeld, maar wordt in de uitvoe ringsvoorschriften met uitzondering van de Hoofdkantoor boerenleenbank Breda

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 11